Beslut om företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 10 augusti 2018 tog styrelsen i Star Vault AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 17 931 034 B-aktier, motsvarande 5 199 999 SEK före emissionskostnader för att stärka bolagets framtida utveckling, Star Vault AB (publ) har erhållit avsiktsförklaring motsvarande cirka 8 procent av emissionsvolymen. Beslutet är godkänt och bemyndigat vid årsstämma den 18 juni 2018. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen utan företräde.

Erbjudandet i korthet

  •  Teckningstid: 21 augusti till 4 september 2018. 
  •  Teckningskurs: 0,29 SEK per B-aktie.
  •  Erbjudandet omfattar högst 17 931 034 B-aktier. Idag finns 67 024 368 aktier i bolaget, varav 1 250 000 är icke-listade A-aktier.
  •  Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 17 augusti 2018. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 augusti 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 augusti 2018.
  •  De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Star Vault äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje fem 5 befintliga aktier, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
  •  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 augusti – 31 augusti 2018.
  •  Handel med BTA B kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 augusti fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av oktober 2018.

Avsiktsförklaring

Aktieägare samt styrelsen har uttryckt avsikt att teckna aktier för ca 0,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 8 procent av emissionsvolymen.

Vid fulltecknad emission kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 84 955 402 st.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta:  

Henrik Nyström, styrelseledamot och VD

Star Vault AB(publ), Drottninggatan 38, 211 41 MALMÖ Tel: 0708-271111

E-post:                 info@starvault.se                          www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) och enklare spel Kitten´d samt Mortal Royale för en bredare publik.

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2018. 

Taggar:

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.

Prenumerera