Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport 

Nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 151 593 (1 618 789) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 190 903 (-511 095) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,01) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 85 (86) %.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 363 941 (505 403) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -461 978 (-169 984) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,00) SEK.

Definitioner 

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2018-09-30.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Tredje kvartalet – Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

 • Antalet månadsabonnemang under tredje kvartalet 2018 är samma som andra kvartalet 2018. 

Väsentliga händelser under årets första nio månader 2018

 • 2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31
 • 2018-05-18 Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31
 • 2018-05-18 Kallelse till årsstämma 2018-06-18
 • 2018-05-28 Årsredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31
 • 2018-05-30 Star Vault inleder partnerskap med Sony Playstation
 • 2018-06-19 Kommuniké från årsstämman 2018-06-18
 • 2018-07-19 Kitten´d – nytt spel ”early access”. Release vid årsskiftet 2018/2019
 • 2018-08-09 Ny speltitel Mortal Royale – nedräkning inför hemsida och trailer på Steam
 • 2018-08-10 Emissionsbeslut med avstämningsdag 17 augusti
 • 2018-08-10 Uppdaterat beslut om företrädesemission
 • 2018-08-17 Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30
 • 2018-08-20 Memorandum företrädesemission
 • 2018-08-30 Mortal Royale, anmälan till sluten test.
 • 2018-09-13 Nyemissionen genomförd

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2018-10-12 Mortal Royale: uppdatering test. Samarbete med Alienware och Steelseries. Kitten´d: ny patch samt 2 nya katter och en tredje värld. Mortal Online: fortsatt arbete med nybörjarön
 • 2018-10-18 Sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie)                                    

Omsättning och resultat 

Omsättningen under kvartal tre 2018 uppgår till 363 941 kr i jämförelse med 505 403 kr för jämförelseperioden. Kvartalets rörelseresultat uppgår till -461 978 (-169 984) kr.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Aktiverade utvecklingsutgifter under kvartalet uppgår till 460 Tkr (465). De under 2017/2018 aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 3 - 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online samt nyutveckling av spelen Kitten´d och Mortal Royale.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 30 september 2018 uppgick bolagets likvida medel till 1 264 006 (3 335 566) kr. Soliditeten var 85 (86) %. Bolagets egna kapital uppgick till 5 085 240 (6 550 529) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -1 558 992 (-1 630 984) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar.

VD Henrik Nyström har ordet

I juli gick Kitten’d in i early access på plattformerna Steam samt Oculus Store. Det innehöll två världar i storymode/berättelse samt tre olika katter. Vi har sålt några hundra spel som recenserats och gett gott betyg på Steam och Oculus Store. Vi vidareutvecklar Kitten’d med nya världar och fler katter fram till release då det kommer inehålla fyra världar samt åtta katter. Det kommer även finnas ett annat spelläge där man spelar i ”sandbox” (sandlåda) och tar hand om katter över verklig tid och förbättrar dem vilket kan föda fram nya typer. Det har varit efterfrågan på just detta spelläge som vi nu förbättrar fram till release. Originalspelläget är alltså ett storymode där man först spelar för att låsa upp saker och katter och som man därefter kan använda i sandboxläget. Sandboxläget är mer likt Sims (Simulation Video Game från annan utgivare) som kan spelas under obegränsad tid.

I augusti presenterade vi Mortal Royale för världen och började få spelare att signera sig inför våra kommande speltester. Mortal Royale bygger på nätverkskoden vi utvecklat för Mortal Online. Royalespel är idag populära och vi tror att vi kan locka in nya spelare till Mortal Online via Mortal Royale. Spelarna får prova på combat- systemet (kamplägesystemet) i Mortal Royale som en färdig karaktär. Mortal Royale är ett free-to-playspel med köp ingame (köp i spelet) som enbart påverkar det visuella. Mortal Royale inledde sina closed alphatester (stängd alfatest) i september.

Arbetet fortgår med utvecklingen av nybörjarön för Mortal Online. Denna ö kommer hantera nya spelare betydligt bättre än vad spelet gör idag. Då vi ser många nya spelare dagligen är det viktigt vi tar hand om dessa på ett bättre sätt för att ge dem en god chans att bli långvariga spelare. Vi kommer även ge bättre verktyg för att kommunicera mellan nya och gamla spelare där de lättare kan rekrytera och visa nya spelare hur man spelar Mortal Online. Sedan Mortal Royalealphan inleddes har vi sett gamla spelare komma tillbaka till Mortal Online. Vi diskuterar även vad gamla spelare saknar i våra system, vilka vi kommer förbättra för att ge en bättre spelupplevelse.

Det är en spännande tid för Star Vault gällande våra tre speltitlar, Kitten´d och Mortal Royale som snart ska släppas live samt Mortal Online som går in i nya tider med förhoppning av en växande spelarbas. Vi har även dragit igång dialoger med ett flertal publishers/utvecklare för att se hur vi på bästa sätt kan leverera våra nya spel som är beroende av marknadsföring för att nå en bred publik. Eftersom vi inte lyckades fylla vår emission fullt ut likviditetsmässigt, ser vi nu över möjligheterna hur vi kan hantera den kommande perioden på bästa sätt.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar, Kitten´d och Mortal Royale. 

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. 

Affärsmodell 

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.  

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar.

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2019-02-15: Bokslutskommuniké 2018                 

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 16 nov 2018

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2018-07-01 - 2018-09-30 2017-07-01 - 2017-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30 2017-01-01 - 2017-09-30 2017-01-01 - 2017-12-31
Nettoomsättning 363 941 505 403 1 151 593 1 618 789 2 240 120
Kostnad för såld vara -60 692 -91 820 -213 159 -227 994 -321 191
Bruttoresultat 303 249 413 583 938 434 1 390 795 1 918 929
Administrationskostnader -249 819 -123 631 -685 556 -477 001 -703 704
Forsknings- och utvecklingskostnader -515 408 -459 936 -1 443 781 -1 424 893 -2 846 714
Rörelseresultat -461 978 -169 984 -1 190 903 -511 099 -1 631 489
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - 4 2 404
Räntekostnader och liknande resultatposter - - - - -
Resultat efter finansiella poster -461 978 -169 984 -1 190 903 -511 095 -1 629 085
Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -461 978 -169 984 -1 190 903 -511 095 -1 629 085

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4 426 528 4 014 805 3 501 803
Materiella anläggningstillgångar 21 495 - 25 443
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 4 511 323 4 078 105 3 590 546
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 217 988 159 402 153 796
Kassa och bank 1 264 006 3 335 566 2 822 998
Summa omsättningstillgångar 1 481 994 3 494 968 2 976 794
SUMMA TILLGÅNGAR 5 993 317 7 573 073 6 567 340
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 680 975 2 680 975 2 680 975
Pågående ej registrerad nyemission 843 604 - -
Fond för utvecklingsutgifter 3 318 802 2 847 668 2 394 077
6 843 381 5 528 643 5 075 052
Fritt eget kapital
Balanserat resultat -567 238 1 532 981 1 986 572
Periodens resultat -1 190 903 -511 095 -1 629 085
-1 758 141 1 021 886 357 487
5 085 240 6 550 529 5 432 539
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 908 077 1 022 544 1 134 801
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 993 317 7 573 073 6 567 340

 

Förändring eget kapital i sammandrag

 

Per 2018-09-30 uppgår antalet aktier till 67 024 368.Efter periodens utgång har en nyemission registrerat vilket medfört att antalet aktier i bolaget har ökat med 3 039 222 stycken till 70 063 590 stycken. Samtliga nya aktier är B-aktier.
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 65 774 368 B-aktier med röstvärde 1.

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2018-01-01 - 2018-09-30 2017-01-01 - 2017-09-30 2017-01-01 - 2017-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 190 903 -511 095 -1 629 085
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 512 075 403 638 1 478 554
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -678 828 -107 457 -150 531
förändringar i rörelsekapital -330 010 116 542 234 404
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 008 838 9 085 83 873
investeringsverksamheten -1 393 758 -1 640 069 -2 250 025
Finansieringsverksamheten 843 604 - 22 600
Periodens kassaflöde -1 558 992 -1 630 984 -2 143 552
Likvida medel vid periodens början 2 822 998 4 966 550 4 966 550
Likvida medel vid periodens slut 1 264 006 3 335 566 2 822 998


Tel: 0708-271111

www.starvault.se

info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar