Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport 

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 252 771 (381 479) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -627 293 (-448 550) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 89,7 (81,7) %.

Definitioner 

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 70 063 590 aktier per 2019-03-31.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Första kvartalet – Mortal Online

Antalet månadsabonnemang i Mortal Online under första kvartalet 2019 ligger på samma nivå jämfört med fjärde kvartalet 2018. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Styrelsen för Star Vault beslutade om en företrädesemission i januari 2019 om ca 8,4 MSEK villkorat extra bolagsstämmas godkännande. Emissions godkändes av bolagsstämma som hölls den 13 februari 2019. Emissionen övertecknades och registrerades av Bolagsverket efter periodens utgång under april månad 2019.
 • Star Vault inledde samarbete med eSport-arrangören Sky eSports i Indien i mars 2019 avseende att licensiera ut spelet Mortal Royale på den indiska markanden. Sky eSports har förbundit sig att bistå Star Vault med förslag till förbättringar och förändringar på Mortal Royale för att på bästa sätt kunna skapa en framgångsrik eSport-titel. Licensperioden uppgår till 48 månader i ett avtalsförhållande där 30 % av nettointäkterna från Indien skall tillfalla Star Vault.  

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Star Vaults spel Kitten’d erhöll godkännande för publicering på Sony Playstation i maj 2019. Kitten’d har sedan tidigare funnits tillgängligt i en PC-version i early access på Steam och har där erhållit mycket goda användarbetyg (8/10). Spelet planeras att lanseras globalt på samtliga planerade plattformar, PlayStation, Steam (PC), hTC Vive samt Oculus, i slutet av maj. Star Vault kommer att offentliggöra lanseringsplanen inom kort.  
 • Star Vault gav uppdatering i det pågående arbetet med Mortal Online 2 i maj 2019 och meddelade att arbetet med att byta spelmotor från Unreal-3 till Unreal-4 fortskrider enligt plan. MO2 med Unreal-4 kommer att ge en påtagligt bättre spelupplevelse som bedöms kunna matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I samband med bytet till den nyare spelmotorn görs även andra försäljningsfrämjande justeringar av spelet för att kunna ligga i framkant i MMORPG-genren. 

Omsättning och resultat 

Omsättningen under kvartal ett 2019 uppgår till 252 771 kr i jämförelse med 381 479 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -626 802 kr (--448 550).

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 469 Tkr (440). De under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online samt nyutveckling av spelet Kitten´d.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 31 mars 2019 uppgick bolagets likvida medel till 8 544 391 (2 038 775). Soliditeten var 89,7 (81,7) %. Bolagets egna kapital uppgick till 15 236 155 (4 983 989) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till 7 931 230 (-784 223) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet

Mycket har hänt under det första kvartalet. Vi säkrade finansieringen genom en övertecknad företrädesemission för att bland annat kunna genomföra de efterlängtade förbättringarna på Mortal Online som planeras att släppas under namnet Mortal Online 2. Vårt spel Kitten’d har putsats och polerats och är ju nu även godkänt för lansering på Sony Playstation inför vår planerade globala lansering i slutet av maj 2019.

Under det första kvartalet har ett intensivt arbete pågått med att förbättra Mortal Online. Vi har släppt uppdateringar varannan vecka och spelarna tar emot detta positivt. Det större systemet vi byggt på under perioden är vårt nya hus- och möbelsystem. Det är ett efterlängtat system som vi nu möjliggör för alla spelare i Mortal Online. Vi vill att det ska vara enkelt för alla, nya respektive gamla, spelare att ta del av. Det kommer även finnas ett djup för spelarna som vill skräddarsy sina hus på ett mer unikt sätt. Vi har undersökt marknaden på vad som gör vissa spel populära när det gäller hussystem och att kunna dekorera, som i tex Minecraft eller liknande spel är mycket uppskattat. Teamet har byggt ett system i Mortal Online som inte tidigare var möjligt men som nu kommer kunna locka fler spelare till denna typ av spelupplevelse. Vi ser att det är viktigt att det är lättillgängligt för alla och vi gör det enkelt att ta del av. Regelbundna uppdateringar har släppts specifikt för hussystemet med mycket bra feedback från spelarbasen. Vi planerar att släppa hussystemet i dess helhet under det andra kvartalet.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av en ny förbättrad version av Mortal Online (Mortal Online 2) och har även spelet Kitten’d som närmar sig global lansering samt spelet Mortal Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version.  

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.

Kort om spelmarknaden

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas ha utgjort strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda marknader domineras av Kina och USA som stod för ca 34,4 respektive 31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 70 063 590, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Efter periodens utgång har en företrädesemission genomförts. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket under april månad 2019, varvid ytterligare 140 127 180 aktier emitterades. Efter periodens utgång under april månad 2019 har även 18 000 000 teckningsoptioner emitterats. Styrelsen bedömde det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för ledande befattningshavare och övrig personal avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna beslutades av bolagsstämma den 13 februari 2019 och har en teckningskurs om 0,1458 SEK per aktie under inlösenperioden 1 juni 2020 – 31 juli 2020.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen tillsammans med nyligen avslutad nyemission förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar.

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2019-08-16: Halvårsrapport

2019-11-15: Delårsrapport 3

2020-02-17: Bokslutskommuniké 2019                 

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 17 maj 2019

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2019-01-01 - 2019-03-31 2018-01-01 - 2018-03-31 2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning 252 771 381 479 1 558 599
Kostnad för såld vara -49 055 -58 990 -279 491
Bruttoresultat 203 716 322 489 1 279 108
Administrationskostnader 113 447 -237 122 -1 027 898
Forsknings- och utvecklingskostnader -943 965 -533 917 -2 003 062
Rörelseresultat -626 802 -448 550 -1 751 852
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - 3 049
Räntekostnader och liknande resultatposter -491 - -
Resultat efter finansiella poster -627 293 -448 550 -1 748 803
Skatt på periodens resultat - - -
Periodens resultat -627 293 -448 550 -1 748 803

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4 921 672 3 789 078 4 623 425
Materiella anläggningstillgångar 18 863 24 127 20 179
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 5 003 835 3 876 505 4 706 904
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 141 264 186 102 152 472
Kassa och bank 8 544 391 2 038 775 613 161
Summa omsättningstillgångar 8 685 655 2 224 877 765 633
SUMMA TILLGÅNGAR 13 689 490 6 101 382 5 472 537
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 802 544 2 680 975 2 802 544
pågående ej registrerad nyemission 8 402 565 - -
Fond för utvecklingsutgifter 4 031 046 2 681 352 3 689 379
15 236 155 5 362 327 6 491 923
Fritt eget kapital
Balanserat resultat -2 335 952 70 212 -245 482
Periodens resultat -627 293 -448 550 -1 748 803
-2 963 245 -378 338 -1 994 285
Summa eget Kapital 12 272 910 4 983 989 4 497 638
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 416 580 1 117 393 974 899
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 689 490 6 101 382 5 472 537

 

Förändring eget kapital i sammandrag

 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Pågående ej registrerad nyemission Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2018-01-01 2 680 975 0 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539
Periodens resultat -627 293 -627 293
Aktivering av utvecklingskostnader 440 314 -440 314
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -153 039 153 039
Utgående värde 2018-03-31 2 680 975 0 2 681 352 0 1 699 297 -2 256 378 4 805 246
Ingående värde 2018-04-01 2 680 975 0 2 681 352 0 1 699 297 -2 256 378 4 805 246
Periodens resultat -1 121 510 -1 121 510
Disposition enligt stämmobeslut -1 629 085 1 629 085 0
Nyemission, registrerad 2018-10-17 121 569 759 805 881 374
Emissionskostnader -67 472 -67 472
Aktivering av utvecklingskostnader 1 360 463 -1 360 463
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -352 436 352 436
Utgående värde 2018-12-31 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Ingående värde 2019-01-01 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Periodens resultat -627 293 -627 293
Pågående, ej registrerad nyemission 8 402 565 8 402 565
Aktivering av utvecklingskostnader 469 275 -469 275 0
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -127 608 127 608 0
Utgående värde 2019-03-31 2 802 544 8 402 565 4 031 046 692 333 -1 279 482 -2 376 096 12 272 910
Per 2019-03-31 uppgår antalet aktier till 70 063 590 
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 68 813 590 B-aktier med röstvärde 1. 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2019-01-01 - 2019-03-31 2018-01-01 - 2018-03-31 2018-01-01 - 2018-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -627 293 -448 550 -1 748 803
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 172 344 154 355 684 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -454 949 -294 195 -1 064 384
Förändringar i rörelsekapital 452 889 -49 714 -158 578
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 060 -343 909 -1 222 962
Investeringsverksamheten -469 275 -440 314 -1 800 777
Finansieringsverksamheten 8 402 565 - 813 902
Periodens kassaflöde 7 931 230 -784 223 -2 209 837
Likvida medel vid periodens början 613 161 2 822 998 2 822 998
Likvida medel vid periodens slut 8 544 391 2 038 775 613 161


www.starvault.se

ir@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Taggar:

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar