Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

Report this content
  1. i sammandrag
(SEK) 2020-07-01 - 2020-09-30 2019-07-01 - 2019-09-30 2020-01-01 - 2020-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2019-01-01 - 2019-12-31
Nettoomsättning 418 631 253 207 1 211 151 705 967 1 239 384
Kostnad för såld vara -47 110 -95 336 -164 272 -194 249 -291 169
Bruttoresultat 371 521 157 871 1 046 879 511 718 948 215
Administrationskostnader -101 597 -878 133 -1 136 930 -1 140 227 -1 626 984
Forsknings- och utvecklingskostnader -891 042 -407 240 -2 454 889 -2 781 980 -3 347 678
Rörelseresultat -621 118 -1 127 502 -2 544 940 -3 410 489 -4 026 447
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 7 445
Räntekostnader och liknande resultatposter - - - -752 -752
Resultat efter finansiella poster -621 118 -1 127 502 -2 544 940 -3 411 241 -4 019 754
Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -621 118 -1 127 502 -2 544 940 -3 411 241 -4 019 754

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 090 493 5 811 008 6 482 716
Materiella anläggningstillgångar 10 967 16 231 14 915
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 8 164 760 5 890 539 6 560 931
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 447 663 335 073 596 772
Kassa och bank 2 331 578 3 914 459 2 477 432
Summa omsättningstillgångar 2 779 241 4 249 532 3 074 204
SUMMA TILLGÅNGAR 10 944 001 10 140 071 9 635 135
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 877 544 2 101 908 2 101 908
Fond för utvecklingsutgifter 7 460 405 5 313 910 5 722 350
10 337 949 7 415 818 7 824 258
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 926 391 4 870 957 4 462 517
Periodens resultat -2 544 940 -3 411 241 -4 019 754
-618 549 1 459 716 442 763
9 719 400 8 875 534 8 267 021
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 224 601 1 264 537 1 368 114
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 944 001 10 140 071 9 635 135

Förändring eget kapital i sammandrag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Pågående ej registrerad nyemission Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2018-10-01 2 680 975 843 604 3 318 802 0 -567 238 -1 190 903 5 085 240
Periodens resultat -557 900 -557 900
Nyemission, registrerad 2018-10-17 121 569 -843 604 759 805 37 770
Emissionskostnader -67 472 -67 472
Aktivering av utvecklingskostnader 407 019 -407 019 0
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -36 442 36 442 0
Utgående värde 2018-12-31 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Ingående värde 2019-01-01 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Periodens resultat -3 411 241 -3 411 241
Disposition enligt stämmobeslut -1 748 803 1 748 803
Nyemission, registrerad 2019-04-24 5 605 087 2 820 556 8 425 643
Emissionskostnader -636 506 -636 506
Minskning av aktiekapitalet -6 305 723 6 305 723
Aktivering av utvecklingskostnader 2 073 260 -2 073 260 0
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -448 729 448 729 0
Utgående värde 2019-09-30 2 101 908 0 5 313 910 2 876 383 1 994 574 -3 411 241 8 875 534
Ingående värde 2019-10-01 2 101 908 0 5 313 910 2 876 383 1 994 574 -3 411 241 8 875 534
Periodens resultat -608 513 -608 513
Aktivering av utvecklingskostnader 1 104 379 -1 104 379
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -695 939 695 939
Utgående värde 2019-12-31 2 101 908 0 5 722 350 2 876 383 1 586 134 -4 019 754 8 267 021
Ingående värde 2020-01-01 2 101 908 0 5 722 350 2 876 383 1 586 134 -4 019 754 8 267 021
Periodens resultat -2 544 940 -2 544 940
Disposition enligt stämmobeslut -4 019 754 4 019 754 -
Nyemission registrerad 2020-06-01 775 636 3 878 179 4 653 815
Emissionskostnader -656 496 -656 496
Aktivering av utvecklingskostnader 3 131 852 -3 131 852
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -1 393 797 1 393 797
Utgående värde 2020-09-30 2 877 544 0 7 460 405 6 098 066 -4 171 675 -2 544 940 9 719 400
  1. i sammandrag
(SEK) 2020-01-01 - 2020-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2019-01-01 - 2019-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 544 940 -3 411 241 -4 026 447
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 1 528 023 889 625 1 330 305
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -1 016 917 -2 521 616 -2 696 142
förändringar i rörelsekapital 5 596 107 037 -51 085
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 011 321 -2 414 579 -2 747 227
investeringsverksamheten -3 131 852 -2 073 260 -3 177 639
Finansieringsverksamheten 3 997 319 7 789 137 7789137
Periodens kassaflöde -145 854 3 301 298 1 864 271
Likvida medel vid periodens början 2 477 432 613 161 613 161
Likvida medel vid periodens slut 2 331 578 3 914 459 2 477 432
 

Tel: 0708-271111

www.starvault.se

info@starvault.seStar Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Prenumerera

Dokument & länkar