Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport 

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 787 652 (1 113 386) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -728 925 (-341 111) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 82 (87) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 406 173 (571 069) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -280 375 (-226 703) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (-0,00) SEK.

Definitioner 

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2018-06-30.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Andra kvartalet – Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

 • Antalet månadsabonnemang under andra kvartalet 2018 ligger på samma nivå jämfört med första kvartalet 2018.

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

 • 2018-05-18 Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31.
 • 2018-05-18 Kallelse till årsstämma 2018-06-18.
 • 2018-05-28 Årsredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31.
 • 2018-05-30 Star Vault inleder partnerskap med Sony Playstation.
 • 2018-06-19 Kommuniké från årsstämman 2018-06-18.
 • 2018-06-29 Uppdatering Kitten´d

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2018-07-19 Kitten´d – nytt spel ”early access”. Release vid årsskiftet 2018/2019.
 • 2018-08-09 Ny speltitel Mortal Royale – nedräkning inför hemsida och trailer på Steam.
 • 2018-08-10 Emissionsbeslut med avstämningsdag 17 augusti.
 • 2018-08-13 Information om företrädesemissionen.

Omsättning och resultat 

Omsättningen under kvartal två 2018 uppgår till 406 173 kr i jämförelse med 571 069 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -280 375 (-226 707) kr.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 532 Tkr (474). De under 2017/2018 aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online samt nyutveckling av spelen Kitten´d och Mortal Royale.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 30 juni 2018 uppgick bolagets likvida medel till 1 283 123 (3 970 581). Soliditeten var 82 (87) %. Bolagets egna kapital uppgick till 4 703 614 (6 720 513) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -1 539 875 (-995 969) kr.

I dagsläget fokuserar Star Vault på Mortal Online, Kitten’d och Mortal Royale. Genom emissionen är planen att säkerställa intäkterna med fler spel bredvid Mortal Online. Under förutsättning att Star Vault uppnår sin målsättning bedömer därmed styrelsen behovet av ytterligare kapitalanskaffningar som litet. Mer om detta i emissionsmemorandumet som publiceras 2018-08-20.

VD Henrik Nyström har ordet

Kvartal två har inneburit en spännande period med mycket fokus på utveckling och test av Kitten'd, där stora framsteg gjorts inför early access. Omfattande speltester av Kitten'd har utförts med flertalet externa personer inför släppet på Oculus Store samt Steams plattform. Positiva reaktioner från samtliga testpersoner noterades och värdefull feedback har antecknats för buggfixande. Initialt har spelet översatts till spanska och engelska (från originalspråket svenska). För att nå en bredare publik gjordes även inledande förhandlingar om översättning till kinesiska, japanska och tyska. Under maj månad inleddes samarbetsavtal med Sony Playstation VR med mål att i början av 2019 släppa Kitten'd på Sony Playstation VR.  Värld 2 i Kitten'd påbörjades och slutfördes under kvartal två och kommer således finnas med i early access-släppet.

Vi har ytterligare ett spännande projekt, Mortal Royale, som vi har dragit igång eftersom vi ser att vi kan återanvända mycket av det vi byggt för Mortal Online. På så sätt kan vi prova ett koncept vi tror kan nå en bred publik med liten utvecklingstid.

Mortal Royale är ett nytt spel från Star Vault med grunden från Mortal Online. Det är ett ”stand alone” spel som inte är knutet till Mortal Online och tillhör en bred populär genre. Några av de mest populära spelen idag är i denna genre och det brukar röra sig om ca 100 spelare som spelar en match där en går vinnare ur spelet. Vi pushar nu gränserna i denna genre och blir först med att släppa ett nytt spel som stöder betydligt fler spelare i en match än nuvarande spel erbjuder. Vi kommer stödja fler än 1000 spelare i en match. Vi sticker även ut när det gäller antal features eftersom vi kan återanvända mycket från Mortal Online som vi anpassar till den nya spelupplevelsen som man enkelt och snabbt kommer in i. Det ska bli spännande att se feedback från spelarna i de första teststadierna som kör igång inom kort.

Med ytterligare kapital genom förestående nyemission har vi möjligheten att hantera dessa projekt över de kommande 2 åren som ger oss breda möjligheter till god och ökad försäljning. Genom att ha ytterligare ”ben” att stå på bredvid Mortal Online, tror vi att vi kan säkerställa framtiden på ett starkt sätt för Star Vault och vår vidare utveckling.

Under kvartal två har hemsidan för Mortal Online samt dess forum byggts om i syfte att öka säkerheten i samband med införandet av GDPR.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ)


Star Vault 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar, f.n Kitten´d och Mortal Royale. 

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. 

Affärsmodell 

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.  

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Risker

I dagsläget fokuserar Star Vault på Mortal Online, Kitten’d och Mortal Royale.  Genom emissionen är planen att säkerställa intäkterna och finansieringen med fler spel bredvid Mortal Online. Under förutsättning att Star Vault uppnår sin målsättning bedömer därmed styrelsen behovet av ytterligare kapitalanskaffningar som litet." 

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter 

2018-11-16: Delårsrapport 3

2019-02-15: Bokslutskommuniké 2018                 

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 17 augusti 2018

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2018-04-01 - 2018-06-30 2017-04-01 - 2017-06-30 2018-01-01 - 2018-06-30 2017-01-01 - 2017-06-30 2017-01-01 - 2017-12-31
Nettoomsättning 406 173 571 069 787 652 1 113 386 2 240 120
Kostnad för såld vara -93 477 -77 312 -152 467 -136 174 -321 191
Bruttoresultat 312 696 493 757 635 185 977 212 1 918 929
Administrationskostnader -198 615 -216 562 -435 737 -353 370 -703 704
Forsknings- och utvecklingskostnader -394 456 -503 902 -928 373 -964 957 -2 846 714
Rörelseresultat -280 375 -226 707 -728 925 -341 115 -1 631 489
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 4 - 4 2 404
Resultat efter finansiella poster -280 375 -226 703 -728 925 -341 111 -1 629 085
Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -280 375 -226 703 -728 925 -341 111 -1 629 085

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4 163 182 3 519 467 3 501 803
Materiella anläggningstillgångar 22 811 0 25 443
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 4 249 293 3 582 767 3 590 546
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 205 284 170 777 153 796
Kassa och bank 1 283 123 3 970 581 2 822 998
Summa omsättningstillgångar 1 488 407 4 141 358 2 976 794
SUMMA TILLGÅNGAR 5 737 700 7 724 125 6 567 340
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 680 975 2 680 975 2 680 975
Fond för utvecklingsutgifter 3 055 456 2 292 918 2 394 077
5 736 431 4 973 893 5 075 052
Fritt eget kapital
Balanserat resultat -303 892 2 087 731 1 986 572
Periodens resultat -728 925 -341 111 -1 629 085
-1 032 817 1 746 620 357 487
4 703 614 6 720 513 5 432 539
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 034 086 1 003 612 1 134 801
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 737 700 7 724 125 6 567 340

 

Förändring eget kapital i sammandrag

 

Per 2018-06-30 uppgår antalet aktier till 67 024 368
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 65 774 368 B-aktier med röstvärde 1.

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2018-01-01 - 2018-06-30 2017-01-01 - 2017-06-30 2017-01-01 - 2017-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -728 925 -341 111 -1 629 085
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 313 668 252 676 1 478 554
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -415 257 -88 435 -150 531
förändringar i rörelsekapital -152 203 86 235 234 404
Kassaflöde från den löpande verksamheten -567 460 -2 200 83 873
investeringsverksamheten -972 415 -993 769 -2 250 025
Finansieringsverksamheten - - 22600
Periodens kassaflöde -1 539 875 -995 969 -2 143 552
Likvida medel vid periodens början 2 822 998 4 966 550 4 966 550
Likvida medel vid periodens slut 1 283 123 3 970 581 2 822 998


Tel: 0708-271111

www.starvault.se

info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Taggar:

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar