Kallelse till årsstämma i Star Vault AB (publ) den 17 juni 2019

Report this content

Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169 (”Bolaget” eller ”Star Vault”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 17:00 i Bolagets lokaler på Södergatan 28 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 16:30.  

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 juni 2019, och
  •  anmäla sig till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 11 juni 2019 skriftligen till Star Vault AB (publ), Södergatan 28, 211 34 MALMÖ eller per e-post till ir@starvault.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 11 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.starvault.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 210 190 770 stycken aktier, varav 1 250 000 A-aktier och 208 940 770 B-aktier, motsvarande totalt 221 440 770 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Utseende av protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut

     a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

     b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

     c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner m.m.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om minskning av aktiekapitalet

15. Stämman avslutas.

Förslag till beslut: 

Resultatdisposition (punkten 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 10 och 11)
Förslag kommer att framläggas senast på årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner m.m. (punkten 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 200 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 13)
Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med nedanstående förändringar.  

  1. Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet skall vara lägst 2 680 974 kronor och högst 10 723 896 kronor.

Föreslagen ny lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst
8 000 000 kronor.

  1. Nuvarande lydelse (§ 5): Antalet aktier skall vara lägst 67 024 350 och högst 268 097 400 stycken aktier. 

Föreslagen ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 200 000 0000 och högst
800 000 000 stycken aktier.

Beslut i enlighet med förslag är villkorat av beslut om minskning av aktiekapitalet i punkten 14 nedan. För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkten 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall minskas med 6 305 723,10 kr, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 2 101 907,70 kr (baserat på 210 190 770 utestående aktier i Bolaget). Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiens kvotvärde med tre öre från fyra öre till ett (1) öre. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen (punkten 13 ovan).

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Södergatan 28, 211 34 Malmö och på bolagets hemsida www.starvault.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2019

Star Vault AB (publ)

STYRELSEN

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar