Memorandum avseende emission offentliggörs

Star Vault AB (publ) offentliggör härmed memorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 21 augusti 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive hemsida www.starvault.se, www.spotlightstockmarket.com samt www.aktieinvest.se

Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen utan företräde.

Vid styrelsesammanträde i Star Vault AB (publ) den 10 augusti 2018 beslutade styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman att genomföra en företrädesemission. Vid årsstämman den 18 juni 2018 godkändes styrelsens förslag om bemyndigande att besluta om nyemission av högst 40 000 000 B-aktier.

Vid fulltecknad nyemission om 19 149 819 B-aktier tillförs Bolaget 5 553 448 SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.

Erbjudandet i korthet

 •  Teckningstid: 21 augusti till 4 september 2018. 
 •  Teckningskurs: 0,29 SEK per B-aktie.
 •  Erbjudandet omfattar högst 19 149 819 B-aktier. Idag finns 67 024 368 aktier i bolaget, varav 1 250 000 är icke-listade A-aktier.
 •  Emissionsvolym: 5 553 448 SEK.
 •  För varje sju (7) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. 
 •  Värdering (pre-money): Cirka 20 MSEK
 •  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 augusti – 31 augusti 2018.
 •  Handel med BTA B kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 augusti fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske början av oktober 2018.
 •  Star Vault har erhållit avsiktsförklaring av aktieägare och styrelse motsvarande totalt cirka 7,3 procent av emissionsvolymen.
 •  Star Vault TR B SE0011613736  
 •  Star Vault BTA B SE0011613744

Bakgrund och motiv för emissionen

Vi tror att Mortal Online kan få ökat antal spelare om vi kan bygga en välgjord nybörjarupplevelse. Vi har sett att vi har ett stort antal nya spelare som provar Mortal Online dagligen men som kort därefter slutar spela eftersom de inte förstår hur man ska spela. Därför bygger vi nu en ”nybörjarö” för alla nya spelare som kommer att ta hand om spelaren i början. Ett område som ger ett skydd för att lära sig spelet då det är ett svårt spel att ta sig in i jämfört med de flesta andra MMO (Massively Multiplayer Online)på marknaden. Vi har sett att när nya spelare väl tar sig förbi de första hindren är de ofta långtidskunder. Därför satsar vi nu på att bygga denna ö och lägga till ett flertal funktioner för att öka chansen att få nya spelare till att stanna.

Eftersom Mortal Online är i ständig utveckling och det är svårt att beräkna säkra intäkter beroende på vilka områden vi släpper som spelarna önskar se i spelet, så breddar vi oss nu med fler ben att stå på.

Vårt första spel efter Mortal Online är Kitten’d som nyligen har släppts för tidig tillgång (early access) på Steam och Oculus Store. Det har gått över förväntan och vi har ett flertal som provar på spelet och ger mycket bra feedback. Vi har fått gott omdöme på dessa plattformar och vi kommer nu att använda en del av emissionslikviden för att finslipa på Kitten’d samt marknadsföra det inför releasen vid årsskiftet. Under 2019 kommer vi även släppa Kitten’d på Sony Playstation VR. Därefter planerar vi ha fullt stöd för mobiler samt surfplattor.

Vi har även startat vårt tredje projekt, Mortal Royale, som har en beräknad kort utvecklingstid eftersom det vi redan utvecklar för Mortal Online kan återanvändas. Vi har startat nedräkningen och inte lång tid härefter släpps det på en eventuell tidig tillgång (early access) på Steam. Detta är ett spännande projekt som har relativt kort utvecklingstid men har stor potential till att nå ut till en bred publik. Här är det viktigt att vi kommer ut i rätt tid och därför är emissionslikviden viktig.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Nyström,
styrelseledamot och VD


Adress:
Drottninggatan 38, 211 41 Malmö

E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se


Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt två enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.  


Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.