Memorandum avseende emission offentliggörs

Star Vault AB (publ) (”Bolaget” eller ”Star Vault”) offentliggör härmed memorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds idag den 19 februari 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive hemsida www.starvault.se, www.spotlightstockmarket.com samt www.aktieinvest.se.

Star Vault meddelade den 29 januari 2019 att styrelsen beslutat att genomföra en emission av aktier om cirka 8,4 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat godkännande från bolagsstämma (”Företrädesemissionen”). Den 4 februari 2019 meddelade Bolaget att nyemissionen säkrats till 85 % av emissionsbeloppet genom tecknings- och garantiförbindelser och extra bolagsstämma i Bolaget godkände styrelsens beslut om nyemission den 13 februari 2019. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen utan företräde.

Med kapitalet från föreliggande nyemission avser Bolaget att genomföra en rad försäljningsfrämjande åtgärder. Mortal Online använder idag Unreal Engine 3 som spelmotor och är rent visuellt ett ”gammalt” spel. Att uppgradera till Unreal Engine 4 bedöms ge en påtagligt bättre spelupplevelse som matchar konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I samband med bytet till den nyare spelmotorn planeras även andra justeringar av spelet att göras för att kunna ligga i framkant i spelgenren (”Mortal Online 2” eller ”MO2”). Även ej ännu lanserade Mortal Royale (spelet är i beta) kommer att gynnas av bytet till Unreal Engine 4 då titlarna delar vissa moduler kopplat till spelmotorn. Trenden inom E-sport har naturligtvis inte gått Star Vault förbi. Särskilt Mortal Royale bedöms relativt enkelt kunna anpassas till att fungera som en E-sport titel. Spelet Kitten'd, som i princip är färdigställt för PC VR, har erhållit mycket goda användarbetyg under pågående beta-period. Spelet ”portas” (modifieras från en plattform till en annan) nu till Sonys spelplattform PS4 och planeras därefter kostnadseffektivt göras tillgängligt för mobila enheter - där framför allt den asiatiska marknaden bedöms vara särskilt intressant. 

Spelutveckling är en kapitalintensiv verksamhet i en bransch som normalt är svår att bedöma från ett försäljningsperspektiv. Med Mortal Online har Star Vault visat att ett litet team över tiden lyckats bygga en spelupplevelse som användarna återkommer till och, inte minst, även betalar för. Kompetensen i teamet, för den sortens spel som Star Vault producerar, bedöms mycket hög och har bevarats genom en sällsynt låg personalomsättning. Med emissionslikviden från föreliggande nyemission ser Bolaget goda möjligheter att över tiden bygga värden inom spelmarknaden. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts anser styrelsen att Bolaget har goda förutsättningar att bli en framgångsrik aktör inom området. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget ca 8,4 mkr före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 750 000 SEK, varav ca 545 000 SEK avser ersättning till garantigivarna i föreliggande emission.

Villkoren i Företrädesemissionen i sammandrag innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 0,06 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 19 februari 2019 till och med den 5 mars 2019. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 8 407 630,80 kr före emissionskostnader. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 140 127 180 stycken till högst 210 190 770 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,04 kronor. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 5 605 087,20 kronor till högst 8 407 630,80 kronor. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger.

Tidsplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019).

19 februari: Teckningsperioden inleds

19 februari: Handel med teckningsrätter inleds

19 februari: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

1 mars: Handel med teckningsrätter avslutas

5 mars: Teckningsperioden avslutas

12 mars: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Taggar:

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.