Star Vaults företrädesemission kraftigt övertecknad

Report this content

Intresset för företrädesemissionen i Star Vault AB (publ) (”Star Vault” eller ”Bolaget”) var stort och teckningsgraden i Bolagets nu avslutade nyemission blev ca 359%. 
Totalt efterfrågades det aktier för
23 101 345,80 kr.

Den 30 december 2020 avslutades Star Vaults företrädesemission, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 juni 2020, där även allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Nyemissionen omfattade 14 387 718 aktier (varav 83 333 A-aktier) till en teckningskurs om 0,35 kr per aktie. Tjugo gamla aktier berättigade till teckning av en ny aktie.

Teckning av aktier med och utan företrädesrätt löpte under perioden 15 december till 30 december 2020. Intresset var stort och totalt efterfrågades det aktier för 23 101 345,80 kr. Aktier för 4 542 932,45 kr tecknades med stöd av teckningsrätter. Aktietecknare som åberopat viss företrädesrätt vid överteckning, s k subsidiär företrädesrätt, kommer att mottaga avräkningsnota med besked om tilldelning, ävensom aktietecknare som tecknat utan företräde.

Därtill kommer emissionsgarantiersättningen att betalas ut i aktier, vilket medför att ytterligare 1 100 000 aktier kommer att emitteras. Totalt emitteras därmed 15 487 718 aktier. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 550 tkr inklusive garantiersättning (385 000 kr betalas i aktier). Efter registrering av företrädesemissionen, inklusive garantiersättningen, hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 154 877,18 kr till 3 032 420,78 kr fördelat över 303 242 078 aktier, varav 1 749 999 ej listade A-aktier.
 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: 
ir@starvault.se 
Hemsida: 
www.starvault.se

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2021.

Henrik Nyström
CEO
info@starvault.se
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale. http://www.starvault.se

Prenumerera

Dokument & länkar