Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Report this content

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551–8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 13.30 i Polhemssalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Starbreeze bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022, och
 • dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 6 maj 2022, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma 2022”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via bolagets hemsida www.starbreeze.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 6 maj 2022. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022, och
 • dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 6 maj 2022 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Starbreeze AB, ”Årsstämma 2022”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Starbreeze AB – poströstning” i ämnesraden). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med Bank-ID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringspersoner
 7. Framläggande av
 1. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 2. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 1. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse och styrelseordförande
 1. Val av Torgny Hellström (omval)
 2. Val av Mike Gamble (omval)
 3. Val av Anna Lagerborg (omval)
 4. Val av Thomas Lindgren (omval)
 5. Val av Kerstin Sundberg (omval)
 6. Val av Torgny Hellström som styrelseordförande (omval)
 1. Val av revisor (omval)
 2. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 3. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 4. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag (2 samt 9-12)

Ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Advokat Patrik Marcelius.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelseordföranden: 650 000 (750 000) kr.

Styrelseledamöter: 260 000 (225 000) kr.

Ordförande i revisionsutskottet: 175 000 (280 000) kr.

Ledamot i revisionsutskottet: 65 000 (120 000) kr.

Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 (70 000) kr.

Ledamot i ersättningsutskottet: 40 000 (60 000) kr.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 11)

Omval av Torgny Hellström, Mike Gamble, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Kerstin Sundberg. Jan Benjaminson har tidigare under året avgått som styrelseledamot på egen begäran till följd av annat uppdrag.

Omval av Torgny Hellström som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöterna föreslagna för val till styrelsen finns på bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

Val av revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om revisionsbolaget blir valt, kommer det att utse auktoriserade revisorn Alexander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler eller teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission kräver enligt aktiebolagslagen (2005:551) att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Övrig information avseende årsstämman

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i bolaget totalt 724 609 266 aktier, varav 166 371 768 aktier av serie A och 558 237 498 aktier av serie B, samt totalt 2 221 955 178 röster. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför har 1 röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen  över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende dessa riktlinjer, samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer senast torsdagen den 21 april 2022 att finnas på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2022

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, Styrelseordförande

torgny.hellstrom@starbreeze.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 8.30 CEST.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com