Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2019

Report this content

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 160,0 MSEK (123,5 MSEK). 137,1 MSEK är hänförligt till försäljning av förlagsrättigheter avseende 10 Crowns och Psychonauts 2. PAYDAY stod för 14,4 MSEK (31,3 MSEK).
 • EBITDA* uppgick till -25,8 MSEK (52,4 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 22,0 MSEK (46,7 MSEK).
 • Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 12,6 MSEK i kvartalet. 
 • Resultat före skatt uppgick till -60,1 MSEK (26,2 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,20 (0,13 SEK).
 • Stockholms tingsrätt beslutade att Starbreeze företagsrekonstruktion förlängs till och med 3 september 2019.
 • Indiska dotterbolaget Dhruva avyttrades och förlagsrättigheterna för 10 Crowns samt Psychonauts 2 såldes för sammanlagt 22,4 MUSD.

Första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 12 procent och uppgick till 207,8 MSEK (233,6 MSEK). PAYDAY stod för 41,1 MSEK (56,3 MSEK)
 • EBITDA* uppgick till -132,4 MSEK (101,2 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -227,3 MSEK (19,8 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,71 SEK (0,12 SEK). 
 • Likvida medel uppgick till 137,8 MSEK (269,6 MSEK) vid periodens utgång.

Tf Vd Mikael Nermark kommenterar:

Fortsatt fokusering till kärnverksamheten spel

Under kvartalet

Rekonstruktionsarbetet fortsätter med full kraft. Liksom tidigare nämnt är den fortsatta finansieringen av bolaget mitt största fokus. Kortsiktigt är finansieringen nu säkrad genom att avyttring av tillgångar som inte är kärnverksamhet, vilket skapat likviditet som tar oss fram till andra kvartalet 2020. Arbetet med den långsiktiga finansieringen fortgår med flera parallella spår samtidigt som vi förhandlar med de största borgenärerna. 

Fokuseringen till spel med eget IP har medfört att vi nu avyttrat merparten av den verksamheten utanför denna kärnverksamhet. Vi har samtidigt anpassat bolaget och organisationen till kärnverksamheten och har dragit ned personalstyrkan vilket ger full effekt vad avser kostnader och likviditet under tredje kvartalet. Omstruktureringen av koncernen för att tydliggöra tillgångarna och förenkla den legala strukturen är slutförd.

Omsättningen i det andra kvartalet uppgick till 160,0 MSEK (123,5 MSEK), varav PAYDAY stod för 14,4 MSEK (31,3 MSEK) och 137,1 MSEK är hänförligt till försäljningarna av förlagsverksamhetens förlagsrättigheter avseende 10 Crowns och Psychonauts 2. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -25,8 MSEK (52,4 MSEK). Resultatförsämringen beror främst på realisationsförluster om totalt 30,6 MSEK i samband med avyttring av dotterbolagen Dhruva och Nozon, samt ett sämre bruttoresultat till följd av försäljningen av förlagsrättigheterna till Psychonauts 2 och 10 Crowns. Ytterligare en orsak till resultatförsämringen är att kostnaderna för OVERKILL’s The Walking Dead förra året aktiverades. 

Efter kvartalet

Utvecklingen av PAYDAY: Crime War fortlöper tillsammans med vår förlagspartner Universal och vi har precis utökat våra testmarknader till att inkludera flera länder i Europa, däribland vår hemmamarknad Sverige. Testerna vi nu utför säkerställer våra KPI:er inför den kommande globala lanseringen. 

Med den stärkta kassan och flertalet pågående parallella spår i finansieringsarbetet fortsätter vi att arbeta hårt för att säkra vår framtid.  

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com

Taggar: