Starbreeze lämnar bedömning av framtida kassaflöden

Report this content

STOCKHOLM (11 oktober 2019) – Starbreeze AB (publ) lämnar med anledning av det pågående rekonstruktionsarbetet en bedömning av verksamhetens framtida kassaflöden från rörelsen. Bolaget bedömer att dessa kassaflöden kommer att vara positiva, baserat på förväntade nya förlagsavtal under 2020 och förväntad lansering av PAYDAY 3 under 2022–2023.

Bedömningen för de kommande fyra årens kassaflöden från rörelsen lämnas i form av följande diagram:

Kassaflöde New SBZ Publishing

Kassaflödena i diagrammet ovan baseras på följande förväntade händelser:

  • Lansering av PAYDAY 3 bedöms ske under 2022–2023
  • Förlagsavtal för PAYDAY 3 ingås* under första halvåret 2020 och en första delbetalning erhålls varefter den fortsatta utvecklingen av produkten finansieras av förlagspartnern
  • Förlagsavtal för PAYDAY: Crime War ingås* under första halvåret 2020 och en första delbetalning erhålls varefter den fortsatta utvecklingen av produkten finansieras av förlagspartnern

* I samband med att dessa förlagsavtal tecknas, skapas möjlighet för betalning till borgenärerna i det pågående rekonstruktionsarbetet. Betalningen till borgenärerna bedöms kunna uppgå till ca 40 MSEK 

Information om det pågående rekonstruktionsarbetet

Som en del av rekonstruktionen har tillgångar och personal hänförliga till kärnverksamheten förts över i två nya bolag, New Starbreeze Publishing AB och New Starbreeze Studios AB. IP-rättigheter utgör merparten av tillgångarna och har förts över till New Starbreeze Publishing AB. Det är i New Starbreeze Publishing AB som koncernens kassaflöden kommer att genereras. 

I rekonstruktionsarbetet har även en av de fyra stora internationella revisionsbyråerna värderat bolagets tillgångar, vilket ligger till grund för den överföring av tillgångar som skett till dotterbolaget New Starbreeze Publishing AB. Dessa tillgångar (huvudsakligen IP-rättigheterna för PAYDAY) har värderats till 1 600 MSEK. Motsvarande tillgångar är i koncernens balansräkning upptagna till 333 MSEK per 30 juni 2019. 

Rekonstruktionsarbetet fortgår och bolaget har för avsikt att presentera en rekonstruktionsplan inom kort. Som ett led i detta arbete kommer bolaget de närmaste dagarna sända brev till borgenärer med förslag till uppgörelse. Breven följs av ackordsförhandlingar varefter den slutgiltiga rekonstruktionsplanen presenteras.

Det bolaget redovisar i detta pressmeddelande är inte en prognos utan endast en kassaflödesbedömning för att möjliggöra för borgenärerna att skapa sig en uppfattning om Starbreeze framtida återbetalningsförmåga.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Claes Wenthzel, Tf CFO
Tel: +46(0)8-209 208, email: claes.wenthzel@starbreeze.com

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 kl. 15:15 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer information, besök starbreeze.com

Prenumerera

Dokument & länkar