Starbreeze offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Report this content

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

STOCKHOLM (15 mars 2018) Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 januari 2018 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om cirka 150 MSEK före emissionskostnader för att öka tillväxttakten och bredda intäktsbasen inom kärnverksamheten, samt för att expandera spelportföljen. Styrelsen för Starbreeze offentliggör idag villkoren för företrädesemissionen genom detta pressmeddelande. 

Sammanfattning

  • Aktieägare i Starbreeze har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per femton (15) befintliga aktier av respektive aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:15
  • Teckningskursen har fastställts till 7,50 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 152 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas
  • Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 22 mars 2018 och teckningsperioden löper från och med den 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018
  • Sista handelsdag i Starbreeze aktier med rätt att delta i företrädesemissionen är den 20 mars 2018
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 20 mars 2018. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman.

Villkor för företrädesemissionen 

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 mars 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. För varje innehavd aktie i Starbreeze erhålls en (1) teckningsrätt av serie A eller serie B. Femton (15) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A och femton (15) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är 7,50 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 404 959,64 kronor genom nyemission av maximalt 20 247 982 nya aktier, varav 3 620 249 aktier av serie A och 16 627 733 aktier av serie B. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Starbreeze cirka 152 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018 eller den senare dag som bestäms av styrelsen. En eventuell förlängning av teckningstiden kommer att offentliggöras senast den 10 april 2018. Handel i teckningsrätter av serie A och serie B kommer att pågå under perioden från och med den 26 mars 2018 till och med den 6 april 2018.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 6,2 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 6 april 2018.

Företrädesemisisonen är villkorad av godkännande av den extra bolagsstämman som kommer hållas den 20 mars 2018 kl. 10:30 i Carnegie Investment Banks lokaler, Regeringsgatan 56 i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 15 februari 2018 och finns tillgänglig på Starbreeze hemsida.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

20 mars   Extrastämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen 
20 mars  Sista handelsdag i Starbreeze med rätt att delta i företrädesemissionen 
22 mars  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 
22 mars  Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen 
26 mars-6 april   Handel i teckningsrätter  
26 mars-10 april  Teckningsperiod 
13 april   Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen 

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze.


För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:00 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar