Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Report this content

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 8 juni 2020 kl. 12.00 på Sahlgrenska Science Park på Medicinaregatan 8A i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 11.30.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 juni 2020;
 • dels senast den 1 juni 2020 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Stayble Therapeutics AB, ”Årsstämma”, Medicinaregatan 8A, 413 90 Göteborg, eller via e-post andreas.gerward@stayble.se

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 1 juni 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.staybletherapeutics.se.

Information med anledning av Coronaviruset

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad av coronaviruset.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare finns för nedladdning på bolagets webbplats, www.staybletherapeutics.se

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har bolaget beslutat att det inte kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum, VD kommer inte att hålla något sedvanligt stämmoanförande och antalet närvarande representanter från bolaget begränsas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2, 9-11 – Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen för Stayble Therapeutics AB, som utgörs av Pontus Ottosson (valberedningens ordförande), Kjell Olmarker och Patrik Sjöstrand, lämnar följande förslag:

 • att till ordförande på stämman välja Catharina Bäärnhielm (punkt 2);
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (punkt 9);
 • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor, utan suppleanter (punkt 9);
 • att ett årligt arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp (2020 motsvarar det 189 200 kr, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2020 motsvarar det 94 600 kr, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt 10);
 • att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 10);
 • att omval sker av styrelseledamöterna Catharina Bäärnhielm, Jane Buus Laursen, Kjell Olmarker samt Patrik Sjöstrand och att nyval sker av Erik Kinnman som styrelseledamot, samtliga för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11);
 • att omval sker av styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11); och
 • att nyval sker av det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. RSM Göteborg KB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Leif Bohman kommer att utses som huvudansvarig revisor (punkt 11).

Nedan följer en kortfattad presentation av Erik Kinnman som föreslås för nyval som styrelseledamot.

Erik Kinnman, född 1958, har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn, och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Han har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Han är också verkställande direktör för NeuroVive Pharmaceutical AB och styrelseordförande i Kinnman Solutions AB. Erik äger inga aktier i Stayble Therapeutics AB. Erik är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.staybletherapeutics.se senast tre veckor före stämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

____________

Göteborg i maj 2020
Stayble Therapeutics AB
Styrelsen

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar