Stayble offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Report this content

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 3 februari 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds

Stayble offentliggjorde den 18 december 2020 att Bolagets styrelse beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman som ägde rum den 8 juni 2020.

Prospektet avseende företrädesemissionen har i dag, den 27 januari 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 3 – 17 februari 2021.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per ny aktie.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 är registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2021.
  • Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.
  • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15 februari 2021.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.
  • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om aktuell företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information on Stayble

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar