Stayble Therapeutics företrädesemission övertecknad

Report this content

Den 17 februari 2021 avslutades teckningstiden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 268 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Stayble tillförs därmed cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Stayble nu tillförs är tänkt att finansiera Bolagets verksamhet fram till slutförande och bearbetning av resultaten från Bolagets pågående fas 2b-studie samt ge Stayble möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners för att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 22 februari 2021.

VD, Andreas Gerward kommenterar:
”Vi är mycket tacksamma för intresset som både nya och befintliga aktieägare har visat för vårt bolag och denna företrädesemission. Jag vill passa på att tacka både våra befintliga ägare för fortsatt förtroende och hälsa nya aktieägare välkomna ombord. Med det kapital vi nu tillförs ser vi fram emot att fortsätta leverera viktiga milstolpar kopplat till vår kliniska fas 2b-studie, bygga och vårda relationer med potentiella partners för att sedan inleda mer djupgående partnerskapsdiskussioner närmre fas 2b-studiens slut under 2022".

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen omfattade högst 6 923 462 aktier, varav 6 766 388 aktier, motsvarande cirka 98 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 11 804 159 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 170 procent av företrädesemissionen. Totalt har 18 570 547 aktier, motsvarande cirka 268 procent av företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs Stayble cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,3 MSEK (varav cirka 1,5 MSEK är hänförligt till ersättning för garantiåtaganden).

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De som tilldelats aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 22 februari 2021. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 923 462 aktier, från
6 923 462 aktier till 13 846 924 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att öka med 900 050,06 SEK, från 900 050,06 SEK till 1 800 100,12 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till 50 procent.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.

Rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 10.30 CET.

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar