• news.cision.com/
  • Stayble Therapeutics/
  • Teckningsperioden för Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market inleds idag och Bolaget bjuder in till investerarträffar

Teckningsperioden för Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market inleds idag och Bolaget bjuder in till investerarträffar

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag den 4 februari 2020 inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) och löper fram till och med den 18 februari 2020. I samband med teckningsperioden bjuder Bolaget in potentiella investerare till investerarträffar hos Stayble i Göteborg den 11 februari, Mangold i Malmö den 12 februari och Mangold i Stockholm den 13 februari 2020.

Idag inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget offentliggjorde den 31 januari 2020 prospekt för erbjudandet att teckna units i Bolaget. Prospekt och anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.se och på Mangold Fondkommissions AB:s (”Mangold”) hemsida, www.mangold.se
 

Investerarträffar

Investerarträff, 11 februari 2020, kl. 12.00 i Göteborg
Investerarträff, 12 februari 2020, kl. 12.00 i Malmö
Investerarträff, 13 februari 2020, kl. 12.00 i Stockholm

För plats och anmälan se www.staybletherapeutics.se/sv/kommande-events/

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Elektronisk teckning med bank-ID på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
  • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Staybles hemsida, www.staybletherapeutics.se samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
  • Kunder till Nordnet Bank AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på www.nordnet.se.
  • Kunder till Avanza Bank AB (”Avanza”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på www.avanza.se.
     

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.
 

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Stayble i någon jurisdiktion, varken från Stayble eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

 

Prenumerera

Dokument & länkar