Delårsrapport 1 April – 30 Juni 2018

       Delårsrapport 1 April – 30 Juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 30,1 MSEK (29,4).
  • Bruttomarginalen uppgick till 42,6 % (50,8 %).
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (4,5), motsvarande 18,3 % (15,3 %).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (4,2), motsvarande 15,5 % (14,3%).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 MSEK (4,7).

       Delårsrapport 1 Jan – 30 Juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 65,2 MSEK (59,4).
  • Bruttomarginalen uppgick till 44,2 % (51,1 %).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,5 MSEK (8,9), motsvarande 20,7 % (15,0%).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 13,5 MSEK (8,5), motsvarande 14,3 % (18,0 %).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 MSEK (12,8).

VD KOMMENTAR

Resultatet efter finansiella poster under perioden apr - juni uppgick till 5,6 MSEK (4,2). Resultatet är en förbättring med 1,4 MSEK, motsvarande en ökning med 33%, jämfört med samma period förra året. Resultatet har påverkats positivt av minskade omkostnader främst från nedläggningen av verksamheten i Kalifornien samt positiva valutaeffekter. Dessa positiva effekter har påverkats till det sämre av en ogynnsam produktmix vilket påverkat bruttomarginalen negativt. Omsättningen ökade marginellt från 29,4 till 30,1 MSEK. Den tidigare kraftiga omsättningsökningen saktas ned av brist på produktionsutrymme i fabriken i Torshälla.  Under kvartalet har en utbyggnad av fabriken påbörjats vilket skapat tillfälliga produktionsstörningar som lett till en oförändrad omsättning under kvartalet. Nya medarbetare anställs i samband med utbyggnaden av produktionskapacitet. Utbyggnaden färdigställdes i augusti 2018. Vidare expansionsutrymme undersöks genom ytterligare utbyggnad av fabriken i Torshälla. Kassaflödet minskar från 4,7 till 2,3 MSEK främst på grund av lagerökning till expansion. Bruttoresultatet för perioden januari till juni går ned från 51,1% till 44,2%. Minskningen i bruttomarginalen beror delvis på en lägre marginal på Medstone borden, delvis för kostnader i samband med utbyggnationen av fabriken samt på prisrabatter gentemot kunder med syftet att ta marknadsandelar och etablera Stille på nya marknader. Detta är investeringar för framtiden. Vi satsar vidare på att fortsatt bygga ut försäljningsorganisationen inom affärsområde instrument. Nästa steg i detta är att påbörja uppbyggnad av en egen säljorganisation i Tyskland och en säljchef för detta har anställts. Inom affärsområde bord görs satsningar på att etablera Stille som en aktör i nya marknader utanför vaskulär kirurgi. Vi ser med förväntan fram mot dessa satsningar.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 08.00.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt- /kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova Fondkommision AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se.

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se