Kallelse till årsstämma i Stille AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma fredag den 20 april 2018 kl. 12:00 plats: Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast den 13 april 2018 klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 april 2018, då sådan registrering måste vara verkställd

Handlingar m m

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.stille.se senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman.


Anmälan

Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Ekbacken 11, Att: Årsstämma
2018, 644 30 Torshälla, via e-post: carina.andersson@stille.se eller per telefon 08-588 580 21.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av protokollförare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av en eller två protokolljusterare.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.
 9. Beslut angående:
       a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
       koncernbalansräkning,
      
       b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
      
       c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
 12. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
 14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
 15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 16. Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att
Göran Brorsson väljs till ordförande för stämman.


Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 med 1,20 kr per aktie. Styrelsen förslag till avstämningsdag är den 24 april 2018. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas från Euroclear den 27 april 2018.

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelse och revisorer:
- Arvodet för de två ordinarie styrelseledamöterna föreslås fortsätta oförändrat på 100.000 kr per år.
- Arvodet för styrelseordföranden föreslås oförändrat till 250.000 kr per år.
- Arvodet för revisionsbyrå: Enligt löpande räkning. Det förutsätts att arvodet är i nivå med nuvarande arvode.

 

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse. Till nyval föreslås Hanna Ernestam Wilkman. som genom åren haft ledande befattningar inom Johnson & Johnsons instrumentverksamhet och Sectra. Idag är Hanna VD för Akademiklinkens verksamhet i Stockholm. Hanna har även arbetet som operationssköterska vid Karolinska sjukhuset. Göran Brorsson föreslås som ordförande.
Valberedningen föreslår nuvarande revisor Johan Rudengren / Rådek till omval.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning (punkt 14)  

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under 4:e kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det 3:e kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses.


Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 40 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill bolagets årsstämma 2019, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 20% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Torshälla i mars 2018

Styrelsen för Stille AB (publ)

Stille AB
Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Tel 46 (0)8 588 580 00
Fax 46 (0)8 588 580 05
www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLEs prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för bla hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet "STIL" med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se 

Prenumerera