Kallelse till årstämma i STILLE AB

Aktieägarna i STILLE AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 15 april 2014 kl. 10.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm

Rätt att delta
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 april 2015, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 9 april 2015 klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 april 2015, då sådan registrering måste vara verkställd.

Handlingar m m
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.stille.se senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman.

Anmälan
Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Box 207, Att: Årsstämma 2015, 631 03 Eskilstuna, via e-post: carina.andersson@stille.se eller per telefon 08-588 580 21.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Prenumerera