Kommuniké från STILLE AB:s årsstämma som ägde rum den 2 maj 2019

  • Årsstämman fastställde:

          Balans- och resultaträkningen för moderbolaget för verksamhetsåret 2018

          Rapporten över totalresultatet för koncernen för verksamhetsåret 2018

          Rapporten över finansiell ställning för koncernen för verksamhetsåret 2018

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag till beslut om en utdelning om 1,45 SEK per aktie, totalt 7 000 075 SEK. Avstämningsdag fastställdes till den den 6 maj 2019 och utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear den 9 maj 2019.

  •  Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare  

  • Årsstämman beslutade att genom omval utse Bengt Julander, och Göran Brorson samt nyval av Tomas Anderzon och Stefan Tell (nyval). Hanna Ernestam Wilkman avböjde omval. Göran Brorson valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Årsstämman beslutade att genom omval utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 605 000 SEK att fördelas med 275 000 SEK till styrelsens ordförande samt 110 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

  • Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföraen sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 482.763 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget.

Hanna Ernestam Wilkman 

Vd och Koncernchef

Hanna Ernestam Wilkman

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08.00

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina unktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.”Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova Fondkommision AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se.

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera