Kommuniké från STILLE AB:s årsstämma som ägde rum den 20 april 2018

  • Årsstämman fastställde:

- Balans- och resultaträkningen för moderbolaget för verksamhetsåret 2017

- Rapporten över totalresultatet för koncernen för verksamhetsåret 2017

- Rapporten över finansiell ställning för koncernen för verksamhetsåret 2017

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag till beslut om en utdelning om 1,20 SEK per aktie, totalt 5 793 166 SEK. Avstämningsdag fastställdes till den 24 april 2018 och utbetalning utbetalas från Euroclear den 27 april 2018.
  • Årsstämman beslutade att genom omval utse Bengt Julander, Michael Berg och Göran Brorson samt nyval av Hanna Ernestam Wilkman till ordinarie styrelseledamöter Göran Brorson valdes till      styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Årsstämman beslutade att genom omval utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 550 000 SEK att fördelas med 250 000 SEK till styrelsens ordförande samt 100 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda      styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.
  • Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att  besluta om emission av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier.      Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 482.763 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget..
  • Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande pinciper för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. STILLE grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLEs prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för bl a hjärt- och kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. ”Det handlar om att skapa kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare. ”Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 19.00

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar