Kommuniké från Stilles Årsstämma 2021

Report this content

Stille ABs årsstämma 2021 ägde rum genom poströstning den 4 maj. 9 aktieägare/ombud närvarade genom poströstning på årsstämman och representerade 68,5% av rösterna i bolaget.

Årsstämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 1,70 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2020, samt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt en arbetstagarrepresentant utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 900 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK till styrelsens ordförande samt 120 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

Årsstämman beslutade att till styrelse genom omval utse Stefan Tell, Thomas Anderzon, Lars Kvarnhem och Karin Fischer samt nyval av Yonna Olsson. Göran Brorsson har avböjt omval. Lars Kvarnhem valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att genom omval utse Rådek AB till valt revisionsbolag, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500.000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget.

En inspelad presentation av VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 kommer att publiceras på bolagets webbplats.

En fullständig redovisning av rösterna återfinns i sin helhet under bilaga 1 i detta pressmeddelande. 

Torshälla den 4 maj 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.

För mer information om Stille besök www.stille.se