Stille AB: Kvartalsrapport Q1 2022

Report this content

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2022. ”Ett rekordstarkt första kvartal med mycket god lönsamhet”, summerar VD Hanna Ernestam Wilkman.

Nettoomsättningen ökade med 72 procent till 61,6 MSEK (35,8) och den organiska försäljningen ökade med 21 procent till 43,3 MSEK. Rörelseresultatet stärktes till 7,5 MSEK (4,0).

”Jag konstaterar att försäljningen aldrig varit högre för affärsområde Operationsbord. Mest noterbar är tillväxten utanför USA där försäljningen ökat med 52 procent jämfört med samma period föregående år. Även i USA uppnår affärsområdet en stark tillväxt om 35 procent. Den höga försäljningsvolymen har bidragit till en ökad lönsamhet. Vi har lyckats möta våra kunders ökade behov trots den globala komponentbristen”, kommenterar Hanna Ernestam Wilkman den första delårsrapporten och framhåller att utmaningarna rörande komponentbristen väntas fortsätta. 

Affärsområde Kirurgiska instrument fördubblade sin försäljning jämfört med samma kvartal föregående år drivet av förvärvad volym i S&T. S&T, som förvärvades under 2021, fortsätter att leverera en försäljning och lönsamhet som är på en mycket bra nivå.

”Sammantaget var det första kvartalet en stark inledning på det nya verksamhetsåret. Vi kan äntligen konstatera att operationssjukvården åter prioriteras högt på våra marknader och att det uppdämda behov som funnits tydligt börjat ge sig till känna. Jag ser fortsatt mycket positivt på bolagets utveckling framöver”, avslutar Stilles VD.

MSEK jan-mar
2022
jan-mar
2021
apr-mar
2021/2022
jan-dec
2021
Nettoomsättning 61,6 35,8 212,9 187,1
Bruttovinstmarginal, % 44,8 41,9 45,1 44,6
Rörelseresultat, inkl. transaktionskostnader 7,5 4,0 23,7 20,1
Rörelsemarginal inkl. transaktionskostnader, % 12,2 11,1 11,1 10,7
EBITDA 9,8 5,2 31,4 26,8
Periodens resultat 5,3 4,0 17,4 16,1

 Torshälla den 28 april, 2022.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april, 2022, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.