Stille AB: Kvartalsrapport Q3 2021

Report this content

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det tredje kvartalet 2021. ”Ett kvartal med stark tillväxt”, summerar Stilles VD Hanna Ernestam Wilkman.

Stille har under det tredje kvartalet levererat tillväxt både organiskt och genom förvärvet av det schweiziska bolaget S&T AG. Den organiska omsättningen ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. 

”Förvärvet av S&T innebär att storleken på affärsområde Kirurgiska instrument fördubblats. Integrationen av bolaget fortskrider enligt plan och utgör en viktig del av vår tillväxtstrategi. Huvudfokus är att realisera identifierade cross-selling synergier inom såväl produkt som försäljningskanal med syfte att öka tillväxten”, säger Hanna Ernestam Wilkman.

Totalt ökade omsättningen för både affärsområde Kirurgiska instrument (44%) och Operationsbord (14%).

”Det är framför allt glädjande att expansionen i USA fortsätter med en tillväxt om hela 34%. Detta trots störningar i försörjningskedjan som även fortsättningsvis kan komma att påverka verksamheten. När vi nu kliver in i det fjärde kvartalet, gör vi det med en stark optimism gällande bolagets fortsatta utveckling”, avslutar Stilles VD.

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 51,1 MSEK (31,5).
  • Bruttomarginalen uppgick till 45,0 procent (43,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (2,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (8,3). Rörelseresultatet är belastat med -1,5 MSEK (0,0) i transaktionskostnader.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (1,5), vilket motsvarar 6,7 procent (4,8) av nettoomsättningen.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 MSEK (-0,8).
  • Den 8 juli 2021 förvärvade Stille 100% av aktierna i det schweiziska bolaget S&T AG.
  • Förvaltningsrätten har beslutat att upphäva Tillväxtverkets beslut att avslå bolagets ansökan om stöd vid korttidsarbete.
MSEK jul-sept
2021
jul-sept
2020
jan-sept
2021
jan-sept
2020
okt/sept 20/21 jan-dec
2020
Nettoomsättning, 51,1 31,5 127,5 97,6 172,5 142,6
Rörelseresultat inkl. transaktionskostnader 5,5 2,6 14,6 5,9 23,3 14,5
Rörelsemarginal inkl. transaktionskostnader, % 10,7 8,3 11,4 6,0 13,5 10,2
Resultat före skatt 6,0 2,0 15,8 5,1 21,5 10,8
Periodens resultat 3,4 1,5 10,2 3,9 14,6 8,3
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,68 0,32 2,03 0,80 2,91 1,71

Torshälla den 27 oktober 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 08.00. För mer information om Stille besök www.stille.se.