Stille AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari -31 december 2018

Försäljning +19 % och rörelseresultat +16 % i fjärde kvartalet

KVARTAL 4, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (35,3), en ökning med 19,3%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 43,7 % (43,0 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (6,5), motsvarande 17,9 % (18,4 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (2,6), motsvarande 14,3 % (7,5%).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 MSEK (0,6).

HELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 135,8 MSEK (121,8), en ökning med 11,5%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 43,9 % (47,4 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,9 MSEK (18,9), motsvarande 18,3 % (15,5 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 20,2 MSEK (14,2), motsvarande 14,9 % (11,6 %).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,5 MSEK (18,9).

 Utdelning

 •  Styrelsen i Stille AB föreslår årsstämman en utdelning om 1,45 kr per aktie (1,20)

 Väsentliga händelser under Fjärde kvartalet

 • David Jern, verkställande direktör i Stille, har aviserat styrelsen om att han önskar avsluta sin anställning i bolaget.
 • Michael Berg har, på grund av förändringar i sin professionella situation, beslutat att lämna Stille AB’s styrelse från och med 1a november, 2018.

 Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Hanna Ernestam Wilkman har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef för Stille den 1 februari 2019
  
 
MSEK
okt-dec 2018 okt-dec 2017 jan-dec 2018 jan-dec 2017
Nettoomsättning 42,1 35,3 135,8 121,8
Rörelsemarginal före   omstruktureringskostnader 17,9% 18,4% 18,3% 17,2%
Rörelseresultat före omstruktureringskostnader 7,5 6,5 24,9 20,9
Omstruktureringskostnader - - - 2,0
Rörelseresultat efter omstruktureringskostnader 7,5 6,5 24,9 18,9
Resultat efter finansiella poster 7,5 6,7 25,2 18,2
Resultat efter skatt 6,0 2,6 20,2 14,2
Resultat efter skatt per aktie, kr 1,25 0,54 4,18 2,94

VD Kommentar

Det är med ödmjukhet och entusiasm som jag går in i rollen som vd för Stille. Jag hade mitt första Stilleinstrument i handen 1987 och har sedan dess varit mycket imponerad av Stilles unika kvalitet. Det är en ära att vidareutveckla Stilles affär tillsammans med företagets medarbetare. Tillsammans med medarbetarnas expertis och min branscherfarenhet, är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta Stilles positiva utveckling. Jag har fullt fokus på att sätta in mig i pågående projekt tillsammans med kunder och affärspartners.

Jag har arbetat med global kommersialisering och ledning av medicinteknisk verksamhet och tar med mig erfarenhet både från Sectra och Johnson & Johnson. Jag kommer närmast från Akademikliniken, Europas största plastikkirurgiska klinik. Jag tar med mig kundperspektivet av att leda ett privatsjukhus.

Stille har under Q4 gjort ett mycket bra kvartal. Försäljningen har under kvartalet ökat med 19,3 % till 42,1 MSEK (35,3). En fortsatt stark tillväxt av ImagiQ bord var huvudorsak till den starka tillväxten.  

Rörelseresultatet under oktober-december uppgick till 7,5 MSEK (6,5). En marginal motsvarande 17,9% (18,6) av nettoomsättningen. Resultatet under kvartalet har påverkats av kostnader, 1,2 mkr, i samband med VD skiftet. 

Året som helhet innebär en ökning av omsättning med 11,5% till 135,8 MSEK (121,8), samt ett rörelseresultat på 24,9 MSEK (18,9), motsvarande 18,3% (15,5) av nettoomsättningen. Försäljningsökningen är främst drivet av ImagiQ, som total ökat med 27% jämfört med året innan. Försäljningen av instrument i Sverige är fortsatt stark och ligger på samma nivå som 2017. Under första kvartalet 2018 avslutades produktionen av Medstone bord i Kalifornien och produktionen flyttas över till Torshälla vilket delvis påverkat bruttomarginalen 43,9% (47,4%) negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,5 MSEK (18,9), mer kapital har bundits i lager pga. av den starka tillväxten inom bordsverksamheten. Säljorganisationen på den europeiska marknaden har förstärkts. Stille har påbörjat en strategisk satsning på produktutveckling vilken kompletterar vår produktportfölj i befintliga försäljningskanaler. Stille har även påbörjat en förstärkning av serviceorganisationen. Detta förväntas långsiktigt skapa tillväxt och förbättrade marginaler för bolaget. 

Strategin framöver utgörs av fortsatt expansion genom både organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Stille har en unik position med sitt starka varumärke, ett varumärke merparten av världens kirurger känner till. Våra kirurgiska instrument är av världsledande kvalitet. Vi lämnar 30 års garanti, vilket gör kostnaden per ingrepp försumlig. I dessa tider av miljöpåverkan borde hållbarhet inte bara vara viktig för operationssjukvårdens resultat och kvalitet, utan för oss alla. Vi kommer att förstärka Stilles försäljningsorganisation, framförallt på den amerikanska marknaden samt fokusera på att identifiera ytterligare distributionskanaler.  

Från ett sjukhusledningsperspektiv, sparar ImagiQ tid med 40 minuter per ingrepp, vilket möjliggör att antalet ingrepp per dag kan utökas och verksamheten effektiviseras. Våra operationsbord bidrar till kirurgens och operationspersonalens ergonomi, sänker stråldosexponering under genomlysning och möjliggör bästa bildkvalitet. Stille är därför marknadsledande inom segmentet bord för vaskulärkirurgi, det utgör vår grundplattform för samarbete med våra affärspartners GE, Ziehm, Philips och Siemens. Vi har en stor fortsatt potential för att expandera vårt samarbete och målsättningen är att säkerställa rätt aktiveter för att nå en långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt tillsammans. Vi kommer även att arbeta med fortsatt utökning av produktionskapacitet i Torshälla.

Styrelsen har föreslagit att höja utdelningen från 1,20 kr till 1,45 kr per aktie, drygt 20%. Ökningen av utdelningen är lägre än resultattillväxten, styrelsen prioriterar att bibehålla en stark kassa som beredskap för att kunna hantera framtida förvärvsmöjligheter.

Varmt tack till Stilles hängivna medarbetare och David Jern för ett framgångsrikt 2018.

Vd och Koncernchef

Hanna Ernestam Wilkman

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.”Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova Fondkommision AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se.

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se