Stille AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari -31 december 2019

Report this content

Delårsrapport 1 Oktober – 31 December 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,8 MSEK (42,1).

 • Bruttomarginalen uppgick till 45,6 procent (43,7).

 • Rörelseresultatet uppgick till 6,3 MSEK (7,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent (18,1).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (6,1), vilket motsvarar 11,6 procent (14,6).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 MSEK (10,5).

Delårsrapport 1 januari – 31 December 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 156,7 MSEK (135,8).

 • Bruttomarginalen uppgick till 42,6 procent (43,9).        

 • Rörelseresultatet uppgick till 28,5 MSEK (25,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,2 procent (18,6).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 22,9 MSEK (20,5), vilket motsvarar 14,6 procent (15,1).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,8 MSEK (13,6).

 • Hanna Ernestam Wilkman tillträdde som ny vd den 1 februari.

Utdelning

 • Styrelsen i Stille AB föreslår årsstämman en utdelning om 1,70 kr per aktie (1,45).

VD Kommentar: Stark tillväxt 2019 med bra lönsamhet

Jag kan med belåtenhet konstatera att vi under 2019 redovisar en tillväxt om 15,4 procent (11,5). Det är särskilt angenämt att se den starka utvecklingen i USA, där den organiska försäljningstillväxten varit lyckad för båda affärsområdena. Vi har även lyckats bra med att öka marknadsnärvaron i Europa och ROW inom affärsområdet Operationsbord, en kvittens på att vår strategi för marknadsexpansion utvecklas gynnsamt och har en fortsatt stark tillväxtpotential. Omsättningen för affärsområdet Operationsbord ökade med 28 procent till 98,7 MSEK (77,1). Omsättningen för affärsområdet Kirurgiska instrument uppgick till 57,9 MSEK (58,6), vilket i stort är oförändrat. Instrumenten utgör en stabil bas i vår verksamhet. Jag ser möjligheter i att skapa synergier mellan våra affärsområden tack vare vårt strategiska fokus på de kirurgiska segmenten hjärt- och kärlkirurgi samt plastikkirurgi. STILLE har idag ett relevant kunderbjudande och det är därför vi åstadkommit en positiv utveckling med en god tillväxt, bra lönsamhet, och ett starkt kassaflöde på årsbasis.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 40,8 MSEK (42,1). Tappet jämfört med förgående år kan delvis härledas till en svag start i oktober efter ett mycket starkt tredje kvartal. Dock avslutades fjärde kvartalet starkt och vår långsiktiga tillväxtresa fortsätter. Bruttovinsten under kvartalet förbättrades av en gynnsam försäljningsmix och uppgick till 45,6 procent (43,7). För att skapa en plattform för framtida tillväxt har vi fortsatt att utöka vår försäljningsorganisation i USA och i övriga regioner, samt initierat förbättringsaktiviteter inom produktionsorganisationen. Under fjärde kvartalet belastar dessa aktiviteter rörelseresultatet tillfälligt.

Under 2020 kommer vi att prioritera tillväxt. Vår portfölj av produktutvecklingsprojekt kommer att stärka vår marknadsposition inom affärsområdet Operationsbord. Vår ambition är att leda utvecklingen inom vårt verksamhetsområde tillsammans med våra affärspartners. Vi scoutar vidare för att hitta adekvata förvärvsmöjligheter och kommer även fortsättningsvis att investera i en ökad produktionseffektivitet för att uppnå förbättrade marginaler. STILLE är bra positionerat inför 2020 och jag ser mycket positivt på vår utvecklingspotential.

Koncernens Nyckeltal Okt – Dec
2019
Okt – Dec
2018
 Jan – Dec
2019

Jan – Dec
2018
Nettoomsättning MSEK 40,8 42,1 156,7 135,8
Rörelsemarginal 15,5% 18,1% 18,2% 18,6%
Rörelseresultat 6,3 7,6 28,5 25,3
Resultat efter finansiella poster, MSEK 5,7 7,6 28,8 25,6
Resultat efter skatt, MSEK 4,7 6,1 22,9 20,5
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,98 1,27 4,74 4,26

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden ImagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88 E-post: hanna.e.wilkman@stille.se. För mer information om Stille besök www.stille.se