Stille AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 September 2019

Report this content

Stille Fortsätter sin starka tillväxt i tredje kvartalet +42,7%

Delårsrapport 1 Juli – 30 September 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,7 MSEK (28,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 39,5 procent (43,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (3,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,4 procent (13,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (2,8), vilket motsvarar 19,8 procent (9,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,0 MSEK (-2,9).

Delårsrapport 1 januari – 30 September 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 115,9 MSEK (93,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,3 procent (44,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,7MSEK (17,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,7 procent (18,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 18,0 MSEK (14,1), vilket motsvarar 15,6 Procent (15,1).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,5 MSEK (2,6).
 • Hanna Ernestam Wilkman tillträdde som ny vd den 1 februari.

VD Kommenterar

Produktledarskap och innovation har varit Stilles affärsidé sedan 1841. Flera av Stilles produkter har varit de första i sitt slag. Oavsett om det är kirurgiska instrument som möjliggör nya typer av operationer eller operationsbord som förkortar operationstiden bidrar Stille till bättre kvalitet och förbättrat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Stabilitet och lönsamhet är Stilles grundfundament. Stilles koncernövergripande finansiella mål består av att soliditeten inte ska understiga 40 procent och EBIT >17 procent i genomsnitt. Stilles tillväxtmål består av 10-procentig organisk tillväxt samt kompletterande förvärv. Vi vill med detta åstadkomma en stabil och långsiktig avkastning till aktieägarna.

Stille har en fortsatt stark försäljningstillväxt för fjärde kvartalet i rad. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 40,7 MSEK (28,5) en ökning med 42,7 procent. Nettoomsättningen för affärsområde operationsbord fortsätter att öka i Europa och USA, kraftigt drivet av ImagiQ2-bordet. Nettoomsättningen för affärsområde kirurgiska instrument ligger i linje med föregående år. Vi har haft stor nytta av den utökade produktionskapaciteten i Torshälla. Vi har expanderat produktionen av operationsbord ytterligare under det tredje kvartalet. Dessvärre drabbades vi av produktionsstörningar i form av kvalitetsbrister på ingående material från en underleverantör som påverkade bruttomarginalen negativt. Bruttovinsten för tredje kvartalet uppgick till 16,1 MSEK, (12,4) vilket motsvarar en bruttovinstmarginal om 39,5 procent (43,5). Produktionsstörningsproblemen är nu lösta. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (3,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,4 procent (13,7). Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 MSEK (2,8), vilket motsvarar 19,8 procent (9,8). Produktutveckling är fortsatt ett prioriteringsområde för Stille och vi kommer att förstärka vår utvecklingsorganisation under fjärde kvartalet. Jag ser fortsatt positivt

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se. För mer information om Stille besök www.stille.se 

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden ImagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 08.00.