Stille AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september

Fortsatt stark utveckling under tredje kvartalet

       DELÅRSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,5 MSEK (27,1), en ökning med 5,0%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 43,5 % (44,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 MSEK (3,5), motsvarande 13,6% (12,9 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (3,0), motsvarande 9,8 % (11,1 %).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 MSEK (5,6).

      DELÅRSRAPPORT  1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 93,7 MSEK (86,5), en ökning med 8,3%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 44,0 % (49,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,4 MSEK (12,4), motsvarande 18,6 % (14,3 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14,1 MSEK (11,6), motsvarande 15,1 % (13,3%).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 MSEK (18,3).

     VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bolagets VD David Jern har aviserat styrelsen om att han önskar avsluta sin anställning i bolaget. David kvarstår i sin position fram till en ersättare har rekryterats.

VD KOMMENTAR

Försäljningen under kvartalet har ökat med 5 % till 28,5 MSEK (27,1) jämfört med samma period förra året. Försäljningsökningen blev något lägre än förväntat, på grund av störningar i produktionskapaciteten under utbyggnaden av fabriken i Torshälla. Expansionen av fabriken är nu färdigställd.

Rörelseresultatet uppgick till 3,9 MSEK (3,5). Resultatet påverkas negativt av en något sämre bruttomarginal. Den försämrade bruttomarginalen beror i sin tur dels på utbyggnaden och dels på att ett antal interna effektiviseringsprojekt genomförs. Kassaflödet har försämrats dels på grund av satsningar inom produktutvecklingsprojekt, dels på grund av uppbyggnad av lagernivåer inför väntad försäljningsexpansion. Detta är medvetna satsningar med syfte att verksamheten skall växa framgent.

Under året har bolaget fattat beslut om att starta ett antal produktutvecklingsprojekt som nu implementeras. Dessa förväntas lanseras under nästa år och bidra till ökad försäljning och förbättrat resultat. Projekten utvecklas tillsammans med våra partners och kommer att säljas genom deras distributionsnätverk. Vi ser positivt på företagets utveckling.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.”Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova Fondkommision AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se