Stille AB (publ.) Delårsrapport 2019-01-01--2019-03-31

Fortsatt stark tillväxt med en EBIT på 19,4 % i första kvartalet 

  • Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (35,1).
  • Bruttomarginalen uppgick till 42,5 % (45,6 %).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,0), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4% (22,9%).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (6,7), motsvarande 15,5 % (19,8 %).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 MSEK (3,3).
  • Hanna Ernestam Wilkman tillträdde som ny vd den 1 februari

VD Kommenterar

Stille levererar en fortsatt stark tillväxt under första kvartalet nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (35,1).

Under kvartalet har framförallt försäljningen av bord ökat, speciellt ImagiQ2. Vi sålt bord till Australien och Sydkorea för första gången genom våra distributionskanaler. Vi har även sålt vårt första ImagiQ2 bord i Sverige för kärlkirurgi. Vi utfört omfattande utbildning av säljare och servicetekniker hos våra distributörer i USA.

Även försäljningen instrument har ökat under kvartalet. USA som står för en viktig del av försäljningsvolymen och har haft en positiv utveckling, drivet av mikroinstrument. Även EMEA haft en god utveckling under kvartalet medan den svenska marknaden fortsatt håller samma försäljningsnivå som tidigare.

En stark tillväxt leder till behov av både ökad produktionskapacitet och rekrytering av medarbetare. Jag belåten över att vi anställt Magnus Hägglund som Produktionschef. Magnus har med sig gedigen erfarenhet from produktionsledning från både USA och Sverige.

Innovation är en viktig del av Stilles framtida tillväxt och under 2018 har flera satsningar på utveckling av nya produkter initierats. Dessa är strategiskt viktiga för att växa tillsammans med våra försäljningskanaler framfört allt på bordssidan. Vi planerar att framöver att förstärka utvecklingsorganisation vid Torshällaenheten med en utvecklingschef.

Det är glädjande att kunna presentera ett fortsatt starkt rörelseresultat även om bruttomarginalen har försämrats till 42,5% (45,6%). Marginalen har påverkats av produktmix, nyanställningar både i produktionen och serviceorganisationen för att kunna möta en växande efterfrågan. Den utökade försäljningsorganisationen medför att omkostnaderna ökar i kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 7,5 (8,0), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4% (22,9%).

Jag ser positivt på 2019. Vi ser ett fortsatt stabilt efterfrågeläge för Stilles produktsortiment. Under 2019 kommer vi fortsatt att lägga kraft på att utveckla våra marknadspositioner samtidigt som vi ökar insatserna för att effektivisera verksamheten. Vi kommer även att arbeta med förvärvsmöjligheter.

Vd och Koncernchef

Hanna Ernestam Wilkman

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.”Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova Fondkommision AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se.

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se