Stille AB publ Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2019

Report this content

Fortsatt stark tillväxt i Andra kvartalet, +22 % 

 Delårsrapport 1 April – 30 Juni 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 36,8 MSEK (30,1).
 • Bruttomarginalen uppgick till 42,3 % (42,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (5,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0% (18,3%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (4,7), vilket motsvarar 11,0% (15,5 %).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 MSEK (2,3).

Delårsrapport 1 jan – 30 Juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,2 MSEK (65,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 42,4 % (44,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (13,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,3% (20,7%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 MSEK (11,3), vilket motsvarar 13,3% (17,4 %).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 MSEK (5,6).
 • Hanna Ernestam Wilkman tillträdde som ny vd den 1 februari

 

VD Kommenterar

Stille har en fortsatt stark försäljningstillväxt för tredje kvartalet i rad. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 36,8 MSEK (30,1), en ökning med 22,3 procent. För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 75,2 MSEK (65,2) vilket är en ökning med 15,3 procent. Nettoomsättningen för affärsområde Bord fortsätter att öka i Europa och USA, kraftigt drivet av ImagiQ2 bordet. Nettoomsättningen för affärsområde Instrument ligger i linje med föregående år.

Under andra kvartalet har vi ökat produktionskapaciteten i Torshälla för att tillgodose den växande efterfrågan av ImagiQ2. Dessutom förbereder vi för att kunna expandera produktionen av bord ytterligare. Samtidigt investerar vi i flera produktutvecklingsprojekt. Vi har under året förstärkt vår organisation och genomfört förändringar, som kortsiktigt ökat kostnaderna, för att skapa förutsättningar för en fortsatt solid tillväxt och förbättrade marginaler över tid. Bruttomarginalen uppgick till 42,4 % (44,2%) för perioden januari till juni. Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (13,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,3 % (20,7%). Marknaden är stabil och jag ser en varaktig efterfrågan av Stilles produkter. Stille är väl positionerat för fortsatt tillväxt och jag ser positivt på utvecklingsmöjligheterna under resterande 2019.

      

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se 

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08.00.

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för bland annat hjärt- och kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. ”Det handlar om att skapa kirurgisk perfektion. För livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.”

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB +46 (0)8-684 211 00,info@eminova.se