Valberedning för Stille AB inför årsstämman 2020

Report this content

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 2 maj 2019 skall valberedningen inför årsstämman 2020 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2020 att utgöras av följande personer:

Bengt Julander (ordförande för valberedningen)

Johan Lannebo

Göran Brorsson (styrelsens ordförande)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 51 procent av aktierna i bolaget sett till den 30 september 2019.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

  • förslag      av styrelseledamöter
  • förslag      av styrelseordförande
  • förslag      av styrelsearvode
  • förslag      av revisor och revisorsarvode
  • förslag      av ordförande på årsstämman och
  • förslag      av riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2020

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till goran.brorsson@gbrpartners.se eller med brev till adressen: Stille AB, Att: Valberedningen,
Box 207, 631 03 Eskilstuna senast den 29 januari 2020.

Årsstämman hålls den 29: de april 2020, klockan 16.00.

Adress: Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl.08.00 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Brorsson, Styrelsens ordförande Telefon: 070-5117860, E-post goran.brorsson@gbrpartners.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är Kirurgiska Instrument och Operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden ImagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL”. Certifierad Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8-684 211 10, adviser@eminova. Besök även www.stille.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar