Valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

Stillfront Group har utsett valberedning.

Stillfront Groups årsstämma antog 2019 en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 30 september 2019. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. 

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

Kai Wawrzinek - Laureus Capital 
Niklas Johansson - Handelsbanken Fonder, Ordförande valberedningen
Ossian Ekdahl - Första AP-fonden
Jan Samuelson, Stillfronts styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta via post till Stillfront Group, att: Valberedningen, Sveavägen 9, 5 tr, 111 57 Stockholm eller via email: valberedning@stillfront.comFör att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2020.

28 oktober 2019

Stillfront Group AB (publ)

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier. 

För ytterligare information, besök: stillfront.com