Cell Impact offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor, riktad emission om 14 miljoner kronor samt nya finansiella mål

Report this content

Styrelsen i Cell Impact AB (publ) (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) har kallat till årsstämma där beslut bl.a. ska fattas om en riktad emission om 14 miljoner kronor samt 7 miljoner kronor vid full teckningsoptionsinlösen och en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor (64 miljoner kronor inklusive full överteckningsoption) samt cirka 27 miljoner kronor vid full teckningsoptionsinlösen. Motivet till emissionerna är primärt att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av produktionskapaciteten till högvolymproduktion av flödesplattor.

Nya finansiella mål

Styrelsen har, baserat på utfall 2018 och beräknad volymtillväxt, antagit nya finansiella mål för Bolaget. De nya målen innebär att Cell Impact ska:

Under räkenskapsåret 2019

  • Nå en försäljning om 20 till 40 miljoner kronor,
  • Nå en EBITDA-marginal om -5 till -15 %.

År 2021 

  • Nå en försäljning om 100 till 150 miljoner kronor,
  • Nå en EBITDA-marginal om 5 till 10 %.

År 2023 

  • Nå en försäljning om 250 till 300 miljoner kronor,
  • Nå en EBITDA-marginal om 10 till 15 %.

Styrelsen föreslår att stämman, som ska äga rum den 11 april 2019, bl.a. ska fatta beslut om:

(i) emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner (”Unit” eller Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 54,4 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Om samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd via teckningsförbindelser, emissionsgarantier och särskilda teckningsåtaganden. Till Företrädesemissionen har en överteckningsemission av Units kopplats om cirka 10 miljoner kronor för att tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Om samtliga teckningsoptioner i överteckningsemissionen nyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare cirka 5 miljoner kronor före emissionskostnader att tillföras Bolaget.

(ii) riktad emission av B-aktier och teckningsoptioner (”den Riktade Emissionen”), på motsvarande villkor som i Företrädesemissionen om cirka 14 miljoner kronor före emissionskostnader till ett antal kvalificerade och strategiska svenska investerare. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vid full teckning i emissionerna enligt (i) och (ii) ovan, inklusive fullt utnyttjande av teckningsoptionerna samt fullt nyttjande av överteckningsemissionen, kommer den totala kapitalanskaffningen att uppgå till cirka 117 miljoner kronor.

I syfte att trygga Bolagets likviditet till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått marknadsmässiga brygglåneavtal med ett konsortium av kvalificerade investerare, vilka också agerar som garanter i Företrädesmissionen. Brygglånefinansieringen upptogs under februari och mars 2019 och uppgår till sammanlagt 7,25 miljoner kronor.

Emissionerna
Företrädesemissionen omfattar 4 532 124 Units innefattade 18 128 496 B-aktier och 4 532 124 teckningsoptioner till en teckningskurs om 12 SEK per Unit motsvarande en teckningskurs om 3 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Överteckningsemissionen omfattar 999 996 B-aktier och 833 333 teckningsoptioner. Den Riktade Emissionen omfattar 4 666 636 B-aktier och 1 166 659 teckningsoptioner till samma teckningskurs som i företrädesemissionen, dvs 12 SEK för ett set om fyra B-aktier och en teckningsoption, motsvarande 3 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Totalt omfattar emissionerna drygt 68 miljoner kronor (cirka 78 miljoner kronor inklusive överteckningsemissionen) och beräknas tillföra Bolaget cirka 58 miljoner kronor (cirka 68 miljoner kronor inklusive överteckningsemissionen) efter emissionskostnader. Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per B-aktie är 6 SEK som kan nyttjas för teckning under 2020. Nyttjas samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 39 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det huvudsakliga motivet till emissionerna är att tillföra Bolaget kapital för att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av produktionskapacitet till högvolymproduktion av flödesplattor. Genom den Riktade Emissionen blir även ett antal strategiska investerare nya ägare i Bolaget.

Emissionernas genomförande förutsätter att de röstas igenom på årsstämman som kommer att hållas den 11 april 2019. Se separat pressmeddelande med kallelse till årsstämman för ytterligare information.

För att säkerställa Företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser med ett antal större aktieägare och personer i styrelse och ledningsgrupp om totalt cirka 6,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 12,3 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av kvalificerade investerare om totalt cirka 36,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 67,7 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget inhämtat särskilt teckningsåtagande från Östersjöstiftelsen, som är en av Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledning avseende teckning om cirka 10,7 miljoner kronor därutöver.Det särskilda teckningsåtagandet är villkorat av att övrig teckning i Företrädesemissionen (med eller utan garanter) uppgår till minst 80 procent. Företrädesemissionen blir därmed fullt säkerställd.

Bakgrund och motiv
Cell Impact är tillverkare och leverantör av avancerade flödesplattor, som är en kritisk komponent vid tillverkning av bränsleceller. Med Bolagets patenterade metod för höghastighetsformning kan flödesplattor tillverkas med hög energidensitet, vilket möjliggör en mer kompakt och effektiv bränslecell. Cell Impact bedömer att produktionsmetoden är både skalbar och kostnadseffektiv genom kortare cykeltider och enklare processer jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact bedömer att bränslecellsmarknaden har stor kommersiell potential och är under kraftig expansion, detta då vätgas är en mångsidig energibärare och idag kan framställas med ringa miljöpåverkan. Bränslecellsmarknaden har börjat kommersialiseras och förväntas öka kraftigt under de kommande åren, särskilt inom delar av transportsegmentet såsom lagerfordon och materialhanteringsfordon, personbilar samt bussar. Cell Impacts primära målmarknad omfattar i huvudsak tillverkning av flödesplattor till bränsleceller för transportsegmentet. Bolaget ser nu möjlighet till snabb tillväxt för verksamheten genom anpassning av produktionskapaciteten till högvolymproduktion av flödesplattor. Cell Impact bedömer att en framgångsrik kommersialiseringsprocess bygger på en kombination av befintliga och potentiella affärsrelationer med existerande kunder, prospekt och partners såväl som den pågående energitransformationen.

Bolaget har under det senaste året byggt upp ett brett sortiment av formningsverktyg, genom både nya och befintliga avtal om prototypserier med de globalt mest krävande och tongivande bolagen inom industrin. Fokus har legat på ett antal nyckelprojekt som möjliggör löpande produktion och försäljning, vilket i sin tur lett till att två produkter har genomgått en så kallad ”Production Part Approval Process” (PPAP). Denna rigorösa produktkvalificering innebär att produkterna är godkända för kommersiell tillverkning under 2019. Vidare genomförde den nya ledningen under 2018 en strategisk omorientering från att tidigare leverera produktionsutrustning till att primärt fokusera på tillverkning och leverans av flödesplattor. Under 2019 avser Bolaget att vidareutveckla befintliga och potentiella affärsrelationer mot mer omfattande samarbetsavtal och högvolymproduktion av flödesplattor, samt att skala upp Bolagets produktionskapacitet.

Användning av initial emissionslikvid

Företrädesemissionen beräknas inbringa en nettolikvid om 45,6 miljoner kronor (före eventuell överteckningsemission)efter avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 8,8 miljoner kronor. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 12,8 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor. Motivet till emissionerna är primärt att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av produktionskapaciteten till högvolymproduktion av flödesplattor. Nettolikviden från Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen om totalt cirka 58 miljoner kronor avses användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning;

1. Öka produktionskapaciteten: cirka 52 procent

2. Utveckla och implementera automatiserad tillverkningsprocess för högvolymproduktion (över en miljon enheter): cirka 26 procent

3. Finansiera ökning av det arbetande kapitalet: cirka 17 procent

4. Öka försäljningsaktiviteten: cirka 3 procent

5. Minska beroende av underleverantörer: cirka 2 procent

Användning av likvid från utnyttjande av teckningsoptioner
Emissionslikviden från teckningsoptionerna (2019/2020) avser främst att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av produktionskapaciteten. Nettolikviden, som beräknas inflyta under juni 2020 (upp till cirka 37 miljoner kronor, efter avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 2 miljoner kronor) planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning nedan:

1. Öka produktionskapaciteten: cirka 70 procent

2. Utveckla och implementera automatiserad tillverkningsprocess för högvolymproduktion (över en miljon enheter): cirka 20 procent

3. Öka försäljningsaktiviteten: cirka 10 procent

Erbjudandet avseende Företrädesemission i sammandrag

» De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje aktie i Cell Impact, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av fyra (4) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 1 2019/2020. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.

» Teckningskursen uppgår till 12 SEK per Unit, motsvarande 3 SEK per B-aktie.

» Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 april 2019; aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 23 april 2019.

» Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 24 april 2019.

» Teckningstiden är den 26 april – 10 maj 2019.

» Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden den 26 april – 8 maj 2019.

» Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 26 april 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen.

» Prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 25 april 2019.

Antal aktier och aktiekapital i emissionerna

Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 098 484,95 SEK genom emission av högst 18 128 496 B-aktier med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK.

Överteckningsemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 385 853,69 SEK genom emission av högst 3 333 332 B-aktier med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK.

Den Riktade Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet om 540 191,83 SEK genom emission av 4 666 636 B-aktier med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK. Emissionernas genomförande förutsätter att de röstas igenom på årsstämman den 11 april 2019.

Nyttjas samtliga teckningsoptioner som ingår i emissionerna innebär det ökning av aktiekapitalet högst 756 132,62 SEK genom emission av högst 6 532 116 B-aktier med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK.

Efter emissionerna kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 6 168 538,31 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till högst 50 789 076 aktier, varav 217 800 A-aktier och högst 50 571 276 B-aktier.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Wåhlin AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med emissionerna.

För mer information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance AB, tel 08-440 56 40,
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Pär Teike, VD, +46 73 024 06 84, paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 08.00 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier/teckningsoptioner, teckningsrätter/uniträtter eller andra värdepapper i Cell Impact AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna units (bestående av aktier och teckningsoptioner) kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras i samband med att teckningstiden i emissionen inleds.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter/uniträtter, betalda tecknade aktier/betalda tecknade units eller aktier/teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cell Impact AB:s (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar