Doxa AB (publ) genomför riktad nyemission om 216 MSEK

Report this content

Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beviljades av Doxas årsstämma den 11 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 18 000 000 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i Bolaget (”Nyemissionen”). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 12 kronor per aktie och förväntas tillföra Bolaget 216 miljoner kronor. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 11 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 handelsdagarna och en rabatt om cirka 16 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 7 oktober 2021. 

Befintliga större aktieägarna Greg Dingizian genom Adma Förvaltnings AB, Erik Selin genom Skandrenting AB och Marjan Dragicevic genom Dragfast AB har uttalat sitt stöd för genomförandet av Nyemissionen. Ingen av de nämnda ägarna har erbjudits att teckna aktier i Nyemissionen.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra kapital för en acceleration av utvecklingen av Bolagets nya verksamhetsinriktning inom fastighetsbranschen. Bolaget utvärderar löpande intressanta förvärvsobjekt vilka ställer krav på tillgänglig finansiell beredskap för att, om så blir aktuellt, kunna slutföra och ingå avtal med motparter. Styrelsen bedömer även att det är till fördel för Bolaget att få in nya, varav vissa strategiska, investerare för att stärka aktieägarbasen i Bolaget.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal investerare, genom bolag eller privat, med erfarenhet av investeringar inom fastighetsbranschen. Bland investerarna förekommer befintliga aktieägare vars deltagande har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av Nyemissionen på ett framgångsrikt sätt. Förekomsten av befintliga aktieägare bland investerarna har således legat i samtliga aktieägares bästa intresse. Den enda större befintliga aktieägaren som deltar är Bergendahl & Son AB, som tecknar 9 000 000 aktier i Nyemissionen. Varken Bergendahl & Son AB eller övriga tecknare har någon närståenderelation till Bolaget. Tillkommande aktieägare i Bolaget genom Nyemissionen är Martin Gren via bolag, Jacob Karlsson via bolag samt Danir AB.  

Nyemissionen förväntas inbringa cirka 216 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 11 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 handelsdagarna och en rabatt om cirka 16 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 7 oktober 2021. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett anbudsförfarande, varigenom ett flertal investerare fått möjlighet att inkomma med anbud. I ljuset av denna process är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Doxa har sedan nyemissionen i juni i år kommunicerat ett flertal betydande framsteg för utvecklingen av Bolagets nya verksamhetsinriktning. Bland annat tillkännagavs nyligen Bolagets intention om att förvärva kvarteret Malmö Arena i en fastighetsaffär med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor.

Greg Dingizian, styrelseordförande för Doxa tillika Doxas största ägare genom Adma Förvaltnings AB, kommenterar:

”Genom denna transaktion säkrar Doxa kapital för en acceleration av den nya verksamhetsinriktningen inom fastighetsbranschen och breddar även ägarbasen med ett antal starka ägare. Detta stärker Doxas förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen. Både i egenskap av styrelseordförande för Doxa och i egenskap av större ägare ser jag mycket positivt på denna emission.”

Nyemissionen förväntas innebära att antalet aktier i Doxa ökar med 18 000 000, från 165 775 900 till 183 775 900 och att aktiekapitalet ökar med 9 000 000 kronor, från 82 887 950 kronor till 91 887 950 kronor. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Doxas befintliga aktieägare om cirka 9,8 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: 08 440 56 40  
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Greg Dingizian, styrelseordförande Doxa
Telefon: 0733-984000
E-post: greg@admaforvaltning.se

 

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

 

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar