Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

Report this content

Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum.

Qlosr Group (dåvarande Archelon AB) offentliggjorde den 13 april 2021 att bolaget ingått ett avtal om villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB. Den totala köpeskillingen för transaktionen uppgick till 190 MSEK och var fördelad i två transaktionsdelar;

  • 30 MSEK i säljreverser, som löper med en årlig ränta om 5 procent att amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01.
     
  • 160 MSEK i säljrevers, som i sin helhet kvittats mot nyemitterade A- och B-aktier i tidigare Archelon AB (publ). Kvittningen har inneburit att 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier har nyemitterats, se nedan ägarfördelning. Förtydligandet avser uppdelningen av A- respektive B-aktier inklusive procentandel ägande och procentandel röster vilket inte framgick i listningsmemorandumet.
     
A-aktier  B-aktier  Antal aktier  Antal röster  Andel aktier i %  Andel röster i % 
Qlosr Holding AB 933 491 910  5 222 375 057  6 155 866 967  14 557 294 157  78,98  89,88
Lodet AB    596 056 855  596 056 855  596 056 855  7,65  3,68
Modelio Equity AB    298 028 427  298 028 427  298 028 427  3,82  1,84
Andreas Hofmann    298 028 427  298 028 427  298 028 427  3,82  1,84
Övriga 1   446 594 540  446 594 541  446 594 541  5,73  2,76
Totalt 933 491 911   6 861 083 306  16 196 002 416  7 794 575 217  100,00  100,00

Enligt NGM-börsens gällande regelverk vid omvända förvärv beslutades att Qlosr Group skulle genomgå sedvanlig noteringsprövning, som ett villkor för Qlosr Groups fortsatta notering. Under den aktuella noteringsprövningen har Qlosr Groups aktie handlats under observation på NGM Nordic SME. Detta är ett standardförfarande när väsentliga händelser sker i verksamheten, så som ett omvänt förvärv. Syftet med noteringsprövningen har varit att säkerställa att Qlosr Group efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Qlosr Group meddelar härmed att bolaget slutfört noteringsprövningen och i samband med denna upprättat ett listningsmemorandum som avser den nybildade koncernen, vilket finns bifogat i detta pressmeddelande. Listningsmemorandumet och förtydligandet av ägarbilden finns även tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.qlosrgroup.se.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt var legal rådgivare och Amudova AB är Qlosr Group ABs Mentor i samband med omnoteringsprocessen.

 

Länk till Qlosr Group fördelning större ägare
Länk till Bolagsbeskrivning Qlosr Group

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Mail: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Telefon: +46 8 440 56 40  

Jonas Norberg, VD Qlosr
Mail: jonas.norberg@qlosr.se

Telefon: +46 8 517 84 400

Om Qlosr Group
Qlosr Group är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken små- och medelstora företag samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner. För mer information se: www.qlosrgroup.se


Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

Taggar: