Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholms-börsen genom att lämna ut selektiv information till journalister. Tripep har tilldelats en varning medan Lundin Petroleum ålagts att betala vite. Enligt reglerna i noteringsavtalet får kurspåverkande information inte spridas på annat sätt än genom offentliggörande. Detta sker genom att informationen samtidigt skickas till rikstäckande dagstidningar, nyhetsbyråer och börsen. Tripep publicerade på morgonen den 29 oktober 2003 ett pressmeddelande med uppgift om vissa forskningsresultat. Bolaget hade emellertid dagen innan berättat för en journalist på Dagens Industri om innehållet i pressmeddelandet. Information om de nya forskningsresultaten återfanns i tidningen på morgonen den 29 oktober redan innan bolagets pressmeddelande nått marknaden. Disciplinnämnden konstaterade att bolagets hantering inte var förenligt med börsens regler. Nämnden fann dock att åsidosättandet av reglerna var mindre allvarligt eftersom pressmeddelandet offentliggjordes i god tid före börsens öppnande samma dag som intervjun i tidningen publicerades. Nämnden nöjde sig därför med att meddela Tripep en varning. Även Lundin Petroleum hade lämnat kurspåverkande information till en journalist på Dagens Industri utan att samtidigt offentliggöra informationen. Uppgifterna, som gällde dels en förestående affär, dels bolagets oljereserver, återfanns i tidningen den 22 januari 2004. Dagen därpå offentliggjorde bolaget ett pressmeddelande med uppgifter om oljereserverna. Disciplinnämnden fann att bolaget genom att lämna ifrågavarande uppgifter till tidningen överträtt börsens regler om informationsgivning. Nämnden utdömde ett vite om en årsavgift eller 48.000 kr, vilket motsvarar den avgift bolaget betalat till börsen föregående kalenderår. Disciplinnämnden Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 10 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, professorn Lars Östman och civilekonomen Ragnar Boman För ytterligare information Ulf Lindgren, bolagsjurist +46 8 405 70 60 Anders Ackebo, chef för övervakningen +46 8 405 70 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/19/20040319BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/19/20040319BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar