Delårsrapport 1.1-30.6.2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 22,5 Me (12,2 Me år 2001) trots att försäljningen minskade med 0,7 procent och uppgick till 740,3 Me (745,5 Me). Försäljningen för hela året uppskattas bli ca 1,6 Mrd e och vinsten före extraordinära poster bli klart bättre än under år 2001. Försäljning och resultat Stockmannkoncernens försäljning uppgick under det första halvåret 2002 till 740,3 miljoner euro, dvs. 5,2 miljoner euro eller 0,7 procent mindre än försäljningen under jämförelseperioden. Omsättningen uppgick till 616,8 miljoner euro, vilket är 0,5 procent mindre än omsättningen under jämförelseperioden. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag förbättrades i samtliga affärsgrupper och var 32,0 procent (29,6 procent). Koncernens försäljningsbidrag ökade med 14,0 miljoner euro och uppgick till 197,2 miljoner euro. De fasta kostnaderna ökade med 6,2 miljoner euro och avskrivningarna med 0,6 miljoner euro. Rörelsevinsten för den ordinarie verksamheten uppgick till 10,7 miljoner euro och var 7,1 miljoner euro större än under jämförelseperioden. Rörelsens övriga intäkter som bestod av vinst från försäljningen av aktier och fastigheter ökade med 2,5 miljoner euro jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 8,8 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst ökade med 9,6 miljoner euro och uppgick till 19,5 miljoner euro. Finansnettot ökade med 0,7 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 3,0 miljoner euro. Vinsten före extraordinära poster uppgick till 22,5 miljoner euro och var 10,4 miljoner euro större än året innan. Vinsten före extraordinära poster för det andra kvartalet ökade med 10,0 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan och uppgick till 21,2 miljoner euro. De direkta skatterna uppgick till 6,5 miljoner euro och var 3,0 miljoner euro större än året innan. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 16,0 miljoner euro, då den året innan var 8,7 miljoner euro. Resultatet per aktie var 0,31 euro (0,17 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,56 euro (9,34 euro). Försäljning och resultatutveckling gruppvis Varuhusgruppens försäljning ökade med 8 procent till 369,8 miljoner euro. Till den ökade försäljningen bidrog dels Uleåborgsvaruhuset som öppnades i september 2001 och dels Zara-butiken som öppnades i Helsingfors i april 2002. Å andra sidan störde gatubyggena i omgivningen försäljningen i varuhusen i Helsingfors, Hagalund och Åbo särskilt i juni. Försäljningen i Ryssland och Estland ökade fortsättningsvis kraftigt och utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning ökade från 14,1 procent till 15,0 procent. Uleåborgsvaruhusets och Zaras verksamhet var förlustbringande i enlighet med planerna, vilket försvagade varuhusgruppens resultat i hemlandet. Rörelsevinsten för utlandsverksamheten förbättrades för sin del jämfört med jämförelseperioden. Gruppens rörelsevinst minskade under översiktsperioden sammanlagt med 1,5 miljoner euro jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 6,1 miljoner euro (7,6 miljoner euro). Rörelsevinsten för det andra kvartalet uppgick till 7,2 miljoner euro och var 0,9 miljoner euro mindre än året innan. Bilgruppens försäljning minskade med 12 procent och uppgick till 197,0 miljoner euro. Den minskade försäljningen berodde till största delen på avståendet från tre Mitsubishi-Skoda-enheter år 2001. Trots minskad försäljning ökade gruppens rörelsevinst under översiktsperioden med 0,7 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 2,5 miljoner euro (1,8 miljoner euro). Rörelsevinsten för det andra kvartalet var 1,4 miljoner euro, dvs. 0,5 miljoner euro större än året innan. Mitsubishi- Skoda-representationen vid enheten i Drumsö, Helsingfors, upphörde 30.6.2002. Antalet försändelser inom distanshandelns totala marknad i Finland minskade under perioden januari-juni med 10 procent. Hobby Hall-gruppens försäljning minskade med 6 procent, dvs. 6,9 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 113,3 miljoner euro. Tack vare en förändring i försäljnings-strukturen förbättrades det relativa försäljningsbidraget. Kreditförlusterna ökade, men de totala fasta kostnaderna var mindre än under jämförelseperioden. Gruppens rörelseresultat förbättrades med 2,7 miljoner euro under översiktsperioden och uppgick till 0,1 miljoner euro (-2,6 miljoner euro). Rörelsevinsten för det andra kvartalet uppgick till 0,9 miljoner euro och var 2,3 miljoner euro större än året innan. Seppälägruppens försäljning ökade i Finland och Estland. Som en följd av avslutandet av affärsverksamheten i Sverige minskade den totala försäljningen dock med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 59,5 miljoner euro. Det relativa försäljningsbidraget förbättrades märkbart under översiktsperioden. Avslutandet av den förlustbringande verksamheten i Sverige bidrog även till att förbättra resultatet. Gruppens rörelseresultat blev 5,2 miljoner euro bättre under översiktsperioden och uppgick till 2,3 miljoner euro (-2,9 miljoner euro). Rörelsevinsten för det andra kvartalet var 4,4 miljoner euro, dvs. 2,3 miljoner euro större än året innan. Finansiering och bundet kapital Likviditeten var god. De likvida medlen uppgick till 29,7 miljoner euro medan de i slutet av år 2001 var 25,6 miljoner euro. Under början av året amorterades långfristiga lån med 0,1 miljoner euro. Inga nya långfristiga lån upptogs. De långfristiga lånen uppgick i slutet av juni till 43,6 miljoner euro. Stockmann frigjorde bundet kapital i enlighet med sin strategi genom att sälja två fastigheter som utnyttjas av Hobby Hall till Nordea Livförsäkring Finland Ab för 32,2 miljoner euro. Hobby Hall fortsätter sin verksamhet som hyresgäst i de avyttrade fastigheterna. Kapitalet som frigjordes vid avyttringen av fastigheterna användes för amortering av kortfristigt främmande kapital. Soliditeten ökade till 70,7 procent jämfört med 67,4 procent under jämförelseperioden. Vid utgången av år 2001 uppgick soliditeten till 69,5 procent. Koncernens bundna kapital uppgick 30.6.2002 till 560,1 miljoner euro (575,9 miljoner euro). Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade och uppgick till 11,7 procent (9,0 procent). Bilgruppens samt Seppälägruppens bundna kapital minskade från jämförelseperioden. Varuhuset i Uleåborg, som öppnades i september 2001, bidrog till att öka varuhusgruppens bundna kapital. Även Hobby Hall- gruppens bundna kapital uppvisade en liten ökning. De sammanlagda ansvarsförbindelserna ökade från slutet av år 2001 med 4,7 miljoner euro och uppgick till 69,4 miljoner euro. Stockmann har inga sådana intressebolag, vars egna ansvarsförbindelser behöver uppges. Investeringar och aktuella projekt Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 19,6 miljoner euro (14,3 miljoner euro). Varuhusgruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 7,1 miljoner euro. Gruppens största investering år 2002 är varuhuset i Riga, vars byggnadsarbeten inleddes på våren. Varuhusets grundsten lades 19.6.2002. Stockmanns totalinvestering i projektet kommer att vara omkring 24,0 miljoner euro. Enligt planerna kommer byggnaden att stå färdig hösten 2003. Varuhuset i Moskva utvidgades på våren med 1 500 kvadratmeter försäljningsyta genom att hyra en extra våning i varuhus-fastigheten. Efter utvidgningen är varuhusets sammanlagda försäljningsyta 6 500 kvadratmeter. Stockmanns investering begränsade sig till färdigställande och inredning av lokaliteterna. På basen av ett franchising-avtal öppnades i början av april en Zara- butik i Helsingfors i hyrda lokaliteter. Zaras försäljning har inletts mycket bra. I juli färdigställdes utvidgningen av Akademiska Bokhandelns affär i Helsingfors centrum. Utvidningen omfattar en extra våning med ungefär 500 kvadratmeter ny försäljningsyta. Hobby Hall-gruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 2,0 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig till utveckling av datasystemen, de nya butikerna i Hertonäs i Helsingfors och Rocca al Mare i Tallinn samt utvidgningen av butiken i Rosendal i Vanda. Stockmann har undertecknat ett föravtal om öppnande av ett varuhus omfattande ca 11 000 kvadratmeter försäljningsyta i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda. Varuhuset förväntas stå färdigt år 2005. Stockmann har vidare undertecknat ett föravtal om öppnande av ett fullskaligt varuhus med 6 500 kvadratmeter försäljningsyta i hyrda lokaliteter i centrum av S:t Petersburg år 2005. De första butikerna i Stockmann Beauty-kosmetikkedjan öppnas i november 2002 i köpcentrum Jumbo i Vanda och i köpcentrum Trio i Lahtis. Aktier och aktieägare Marknadsvärdet för företagets aktiestock var i slutet av juni 660,0 miljoner euro. I slutet av år 2001 uppgick aktiestockens marknadsvärde till 696,0 miljoner euro. Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl HEX-generalindex som HEX-portföljindex. I slutet av juni var kursen för A-aktien 13,00 euro, då den i slutet av år 2001 var 13,70 euro. Kursen för B-aktien låg i slutet av juni på 12,70 euro, då den i slutet av år 2001 låg på 13,40 euro. I slutet av juni 2002 ägde Stockmann 163 000 egna A-aktier och 250 000 egna B-aktier. Det sammanlagda nominella värdet av dessa aktier uppgår till 826 000 euro. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,7 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,2 miljoner euro. Under teckningstiden 2.5.2002 - 31.5.2002 tecknades med Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 1 084 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet 2 euro. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 2 168 euro. Efter höjningen uppgår aktiekapitalet till 102 768 122 euro och det totala antalet B-aktier till 26 515 168. Aktierna antecknades i handelsregistret 18.6.2002 och de blev föremål för handel på Helsingfors Börs 19.6.2002. Våren 2000 tecknades 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:s stamkundsoptioner. På basis av outnyttjade stamkundsoptioner är det möjligt att, avvikande från aktieägarnas förmånsrätt till teckning, teckna ytterligare sammanlagt 1 381 440 nya B-aktier med ett nominellt värde på 2 euro. Bolagets aktiekapital kan på basis av teckningar ytterligare stiga med högst 2 762 880 euro till högst 105 531 002 euro. Teckningspriset är 15,70 euro från vilket avdras dividenderna som utbetalats per aktie fr.o.m. 1.4.1999. Teckningspriset var i år 13,06 euro per aktie. De återstående teckningstiderna med stamkundsoptioner är 2.5.2003 - 31.5.2003, 2.5.2004 - 31.5.2004 och 2.5.2005 - 31.5.2005. De 180 000 stycken C-optionsrättigheter som hänför sig till optionslånet för 1997 upptogs för handel på Helsingfors Börs huvudlista 11.4.2002. Företagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier. Antalet anställda Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 8 162, vilket är 324 fler än under jämförelseperioden. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 216 från jämförelseperioden och uppgick till 6 589. Ökningen av antalet anställda beror till största delen på öppnandet av Uleåborgsvaruhuset i september 2001. Antalet anställda utomlands var 1 234 i slutet av juni 2002. I slutet av juni året innan var antalet anställda utomlands 1 244. Utsikter för resten av året Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka med omkring 3,5 - 4 procent i Finland år 2002. Även bilhandelns försäljning förväntas öka något. Stockmannkoncernens försäljningstillväxt beräknas vara något snabbare än tillväxten på marknaden. Försäljningen år 2002 uppskattas uppgå till ca 1,6 miljarder euro. Koncernens resultat under det tredje kvartalet förväntas bli bättre än året innan. Varuhusgruppens rörelsevinst under det tredje kvartalet förväntas ligga på samma nivå som året innan. Rörelsevinsten under det tredje kvartalet för bilgruppen, Hobby Hall-gruppen och Seppälägruppen uppskattas bli bättre än året innan. En betydande del av koncernens resultat för hela året genereras under det sista kvartalet. Den förutspådda ekonomiska tillväxten såväl internationellt som i Finland har framskridit långsammare än väntat. Byggarbetena i Kampen föranleder dessutom förändringar i verksamhetsomgivningen kring det för koncernens resultat väsentliga Helsingforsvaruhuset, och förändringarnas inverkan på kundtrafiken och rörligheten i Helsingfors centrum är ännu svåra att förutspå. Trots dessa faktorer uppskattas att vinsten före extraordinära poster år 2002 är klart bättre än år 2001. Helsingfors den 20 augusti 2002 STOCKMANN Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00430/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00430/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar