Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2020

Report this content

Utvecklingen vände till mer positivt i juni, modeförsäljningen på en bättre nivå än branschen

STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 24.7.2020 kl. 8.00 EET

April­–juni 2020:
- Koncernens omsättning uppgick till 182,7 miljoner euro (242,3), en minskning på 23,2 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 54,1 % (58,6).
- Rörelseresultatet uppgick till -3,1 miljoner euro (10,2).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -1,8 miljoner euro (16,2).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,24 euro (-0,10).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,20 euro (-0,01).
- Stockmann Oyj Abp lämnade in en ansökan om företagssaneringsförfarande den 6 april 2020 (börsmeddelande 6.4.2020).

Januari–juni 2020:
- Koncernens omsättning uppgick till 351,1 miljoner euro (449,5), en minskning på 20,6 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 54,2 % (56,1).
- Rörelseresultatet uppgick till -33,5 miljoner euro (-11,2).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -31,2 miljoner euro (-4,4).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,79 euro (-0,56).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,73 euro (-0,47).

Utsikter för år 2020:
På grund av snabba förändringar i vår affärsverksamhetsomgivning, är Stockmanns tidigare resultatprognos från den 13 februari 2020 inte längre gällande. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Den globala coronapandemin har haft en stor inverkan på affärsverksamhetens utveckling, men vårens förändrings- och effektiveringsåtgärder har gett effekt. Vi anpassade vår verksamhet att trygga våra kunders och personals säkerhet; vi förverkligade vårens huvudkampanj för Stockmann endast på nätet och vi utvecklade nya tjänster för coronarestriktionstider. Vi minskade även betydligt vår kostnadsnivå genom permitteringar och övriga inbesparingsåtgärder. Nationella bestämmelser begränsade verksamheten i Stockmanns varuhus i Baltikum och pandemin hade även en stor inverkan på verksamheten Lindex butiksnät på samtliga marknadsområden.

Omsättningen har utvecklats bättre än förväntat i mars-juni, i synnerhet inom områdena hem och skönhet. Jämfört med fjolåret, är mindre kapital bundet i lagren i bägge enheterna och bolagets kassa är betydligt starkare. Upphävandet av coronapandemirestriktionerna har från och med slutet av maj ökat kundtrafiken i varuhusen och butikerna. Tillväxten i såväl Stockmanns som Lindex nätbutiker fortsatte starkt även under andra kvartalet. Under första halvåret lanserade Stockmann-affärsenheten cirka 50 nya varumärken och levererade flera nätbeställningar än under hela fjolåret sammanlagt, och tillväxten i Lindex nätbutik var 102 % under andra kvartalet.

Inbesparingsåtgärdernas inverkan har varit betydande. Snabba anpassningsåtgärder inom såväl Lindex som Stockmann kombinerat med fjolårets kostnadsbesparingsprogram minskade koncernens fasta kostnader till en ca 35 miljoner euro lägre nivå jämfört med året innan. Vi fortsätter att anpassa kostnadsnivån i enlighet med marknadssituationen. För moderbolaget Stockmanns del möjliggör företagssaneringen omförhandlingar av hyresavtalen, med vilket man eftersträvar en lägre kostnadsnivå.

Resultatet för det första halvåret blir svagt trots återhämtningen inom affärsverksamheten och nätbutikens kraftiga tillväxt samt en omfattande kostnadsbesparing.

Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet utgående från kunden, vi förnyar våra digitala inköpsmöjligheter inom bägge affärsenheterna, vi fortsätter att förnya Stockmannvaruhusen och hämtar ständigt nya varumärken för våra kunder.

NYCKELTAL

4–6/
2020

4–6/
2019
1–6/
2020
1–6/
2019
1–12/
2019
Omsättning, milj. euro 182,7 242,3 351,1 449,5 960,4
Bruttomarginal, % 54,1 58,6 54,2 56,1 56,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -3,1 10,2 -33,5 -11,2 13,3
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro -1,8 16,2 -31,2 -4,4 29,0
Periodens resultat, milj. euro -15,0 -5,5 -52,4 -37,9 -54,3
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,24 -0,10 -0,76 -0,56 -0,84
Personal, medeltal 5 738 7 007 6 168 6 961 7 002
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 108,3 48,0 85,9 27,9 102,3
Investeringar, milj. euro 4,0 9,3 10,3 15,8 33,8
Eget kapital/aktie, euro 10,43 10,96 11,12
Nettoskuldsättningsgrad, % 109,9 121,7 112,4
Soliditet, % 35,5 37,2 38,1

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

Miljoner euro

4–6/
2020
4–6/
2019
1–6/
2020
1–6/
2019
1–12/
2019
Rörelseresultat (EBIT) -3,1 10,2 -33,5 -11,2 13,3
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
  Omstrukturering och transformationsarrangemang 1,3 6,1 2,4 6,1 15,2
  Vinst från försäljning av fastigheter -0,1 0,7 0,4
Justeringar totalt 1,3 6,0 2,4 6,8 15,6
Justerat rörelseresultat (EBIT) -1,8 16,2 -31,2 -4,4 29,0

FÖRETAGSSANERINGSFÖRFARANDE

Efter den första veckan i mars föranledde coronavirusepidemin i Europa kraftiga förändringar inom Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning med snabba minskningar i kundvolymerna. Trots en fortsatt kraftig tillväxt i Stockmanns och Lindex nätbutiker, kan nätförsäljningstillväxten inte kompensera den betydande minskningen i kundvolymerna i denna rådande exceptionella situation.

Enligt ledningens och styrelsens bedömning är Stockmanns affärsverksamhet är livsduglig och kan saneras, varpå Stockmanns styrelse med hänsyn till bolagets finansieringsstruktur lämnade in en företagssaneringsansökan för moderbolaget Stockmann Oyj Abp den 6 april 2020. Coronaviruset samt de begränsningar som utfärdats till följd av detta har haft och kommer att ha en väsentlig inverkan på bolagets kundvolymer, kassaflöde och resultat.

Företagssaneringsförfarandet gäller inte koncernens dotterbolag, det vill säga Stockmann-varuhusen i Baltikum eller Lindex.

Helsingfors tingsrätt beslutade den 8 april 2020 att inleda förfarandet i enlighet med lagen om företagssanering för Stockmann Oyj Abp. Tingsrätten utsåg advokat Jyrki Tähtinen från Borenius Advokatbyrå Ab som utredare för bolagets företagssaneringsförfarande. I enlighet med tingsrättens beslut skall förslaget till saneringsprogram göras upp innan den 11 december 2020.

COVID-19

Efter den första veckan i mars har coronavirusepidemin i Europa föranlett kraftiga förändringar inom Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning med plötsliga minskningar i kundvolymerna. De negativa inverkningarna av coronavirusepidemin fortsatte under andra kvartalet. Nationella restriktioner hävdes delvis i maj, vilket gav en positiv utveckling i varuhusens och butikernas kundströmmar.

Under andra kvartalet erhölls 5,3 miljoner euro övriga rörelseintäkter bestående av offentliga bidrag relaterade till COVID-19-situationen som huvudsakligen Lindex har erhållit i olika verksamhetsländer från statliga myndigheter eller övriga motsvarande offentliga instanser.

UTSIKTER FÖR ÅR 2020

På grund av snabba förändringar i vår affärsverksamhetsomgivning, är Stockmanns tidigare resultatprognos från den 13 februari 2020 är inte längre gällande. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2020

Coronavirusepidemin har förorsakat betydande förändringar i Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning, och har medfört väsentliga förändringar i bolagets kundvolymer och kassaflöde.

Osäkerheterna i den globala ekonomin förväntas fortsätta under år 2020 och coronaviruset kommer att ha en betydande inverkan på världsekonomin. Detaljhandelsmarknaden förväntas vara fortsatt utmanande pga. förändringar i konsumenternas beteende och förtroende, vilka även påverkas av coronavirussituationen.

Stockmann reviderade sin resultatprognos den 18 mars 2020: På grund av snabba förändringar i vår affärsverksamhetsomgivning, är Stockmanns tidigare resultatprognos från den 13 februari 2020 är inte längre gällande. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

Stockmann förbereder ett förslag till ett företagssaneringsprogram, vilket i enlighet med tingsrättens beslut skall göras upp innan den 11 december 2020.

Halvårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens halvårsrapport för januari–juni 2020 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Halvårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas den 24 juli 2020 kl. 10.00 som en direktsänd webcast, som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör,
tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Prenumerera