Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–31.3.2021

Report this content

Förbättrat justerat resultat trots strikta restriktioner på grund av COVID-19

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 30.4.2021 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 155,7 miljoner euro (168,4), en minskning med 7,1 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 56,3 % (54,2).
- Rörelseresultatet uppgick till -27,7 miljoner euro (-27,8).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -21,1 miljoner euro (-26,7).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,41 euro (-0,52).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,32 euro (-0,50).

Resultatprognos för år 2021:
Den utdragna coronaviruspandemin medför osäkerhet inom Stockmanns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare. (Oförändrad)

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernen förbättrade sitt resultat jämfört med året innan trots strängare restriktioner på grund av COVID-19. De snabba förändringarna i den operativa miljön samt restriktionerna på grund av COVID-19 var orsakerna till en mindre omsättningsnivå än under jämförelseperioden. Åtgärderna för att minska kostnaderna samt näthandelns starka tillväxt kompenserade för den utmanande situationen.

Bägge divisionerna uppvisade en mycket stark digital tillväxt i sina egna kanaler och Lindex ytterligare genom samarbete med partners nätbutiker. Lindex bruttomarginal var bättre tack vare en fördelaktig valutaeffekt tillsammans med en framgångsrik lagerhantering och bättre startmarginaler. Stockmanndivisionens nätförsäljning förbättrades avsevärt, och Galna Dagar, den viktigaste kampanjen i mars under första kvartalet, var framgångsrik och överträffade fjolårets nivå något.

Stockmanns saneringsprogram godkändes den 9 februari och implementeringen framskrider systematiskt. Som ett resultat av de omförhandlade hyresavtalen har leasingskulderna minskat betydligt och kassasituationen är god.

NYCKELTAL

1–3/2021

1–3/2020 1–12/2020
Omsättning, milj. euro. 155,7 168,4 790,7
Bruttomarginal, % 56,3 54,2 56,1
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -27,7 -27,8 -252,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro -21,1 -26,7 4,9
Periodens resultat, milj. euro -29,5 -35,3 -291,6
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,41 -0,52 -4,05
Personal, medeltal 5 331 6 599 5 991
Kassaflöde från den löpande verksamheten, milj. euro -16,9 -22,4 147,4
Investeringar, milj. euro 2,4 6,3 19,4
Eget kapital/aktie, euro 2,41 5,75 2,90
Nettoskuldsättningsgrad, % 373,7 227,0 336,1
Soliditet, % 12,9 24,9 14,6

FÖRETAGSSANERINGSFÖRFARANDE

Enligt sitt beslut den 9 februari 2021 godkände Helsingfors tingsrätt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och saneringsförfarandet har upphört. Advokat Jyrki Tähtinen utsågs till övervakare av saneringsprogrammet. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och återhyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen.

COVID-19

COVID-19-pandemin, som bröt ut i Europa efter den första veckan i mars 2020, orsakar fortfarande betydande förändringar i Stockmannkoncernens operativa miljö och kundvolymer. Under första kvartalet 2021 fortsatte pandemin att belasta affärsverksamheten. Detta gällde framför allt de fysiska butikernas kundvolymer. Näthandeln lyckades inte helt kompensera för nedgången trots att den ökade kraftigt.

Under första kvartalet landade övriga rörelseintäkter på 1,5 miljoner euro till följd av offentligt stöd relaterat till pandemin. Det var främst Lindex som beviljades stöd i olika länder. Bägge divisionernas omsättning ökade i mars jämfört med året innan.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2021

Den utdragna coronaviruspandemin medför osäkerhet inom Stockmanns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare. (Oförändrad)

MARKNADSUTSIKTER FÖR ÅR 2021

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under 2021 och att COVID-19-pandemin kommer att påverka världsekonomin avsevärt tills den är under bättre kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande pga. förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende, som även påverkas av coronaviruspandemin.

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att öka effektiviteten och undersöka nya tillväxtmöjligheter.

Ledningens delårsredogörelse
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för januari–mars 2021 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Ledningens delårsredogörelse är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas den 30 april 2021 kl. 10.00 som en direktsänd webcast, som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia