Kallelse till årstämma i Stora Enso Oyj

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2019-02-01 kl. 9.29 EET

Styrelsen har fattat beslut om att sammankalla årsstämma för att hållas den 14 mars 2019.

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 14 mars 2019 kl. 16.00 (finsk tid) på Finlandia-huset, Mannerheimvägen 13 e i Helsingfors. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman inleds kl. 15.00 (finsk tid).

Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.

A. Ärenden som behandlas på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:

1.         Öppnande av stämman

2.         Konstituering av stämman

3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.         Konstaterande av stämmans laglighet

5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2018

- Verkställande direktörens översikt

7.         Fastställande av bokslutet

8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning

Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,50 EUR per aktie utbetalas för år 2018.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen måndagen den 18 mars 2019 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut uppskattningsvis måndagen den 25 mars 2019.

9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelsens ordförande höjs med cirka 9,7 procent, för styrelsens vice ordförande med cirka 5,7 procent och för styrelsens ledamöter med cirka 2,7 procent och utbetalas enligt följande:

Styrelsen

Ordförande  192 000 EUR (2018: 175 000) 
Vice ordförande  109 000 EUR (2018: 103 000) 
Ledamöter  74 000 EUR (2018: 72 000)  

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1.1.2019–31.3.2019 eller snarast möjligen i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor är på samma nivå som år 2018 och utbetalas enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ordförande  20 600 EUR 
Ledamöter  14 400 EUR 

Ersättningskommittén

Ordförande  10 300 EUR 
Ledamöter  6 200 EUR  

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 300 EUR
Ledamöter 6 200 EUR

11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).

12.       Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma samt att Mikko Helander väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.

Anne Brunila har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår vidare att Jorma Eloranta väljs till ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande för styrelsen.

Mikko Helander, DI., född 1960, finsk medborgare, har en gedigen operativ bakgrund från industrin och detaljhandeln och fungerar sedan januari 2015 som verkställande direktör för Kesko Oyj. Innan sin nuvarande position fungerade Helander som verkställande direktör för Metsä Board Oyj (2006–2014) och Metsä Tissue Oyj (2003–2006). Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill flera olika roller inom Valmet Oyj (1984–1990, 1993–2003) där Helander bland annat har fungerat som operativ direktör i Italien och som verkställande direktör för Valmet Converting gruppen i Storbritannien. Helander har också fungerat som verkställande direktör för Kasten Hövik Oy (1990–1993). Han är oberoende av bolaget och av dess betydande aktieägare.

Kandidaterna och utvärderingen av deras oberoende har presenterats på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

13.       Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

14.       Val av revisor

Styrelsen föreslår i enlighet med finans- och revisionskommitténs rekommendation för stämman att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att ifall bolaget blir valt som revisor, kommer Samuli Perälä att fungera som huvudansvarig revisor.

Finans- och revisionskommittéens rekommendation gällande revisorsvalet finns tillgängligt på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

15.       Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om förvärv av bolagets egna R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bolagets egna aktier kan förvärvas med fritt eget kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Egna aktier kan förvärvas för att användas i första hand som en del av bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna aktier som det har förvärvat.

Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör förvärvet av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till följande ordinarie årsstämma, dock inte längre än fram till den 31 juli 2020.

16.       Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar både emission av nya aktier och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Emission av aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier för att användas som en del av bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning.

Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör emissionen av aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 juli 2020.

17.       Beslutsordning

18.       Avslutande av stämman

B. Årsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan och denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2018 kommer att vara tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/investors/annual-report från och med vecka 7. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid årsstämman. Kopior av handlingarna och denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm senast från och med torsdagen den 28 mars 2019.

C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som måndagen den 4 mars 2019 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i årsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 8 mars 2019 kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till årsstämman kan göras:

a) på bolagets webbplats:   storaenso.com/agm  
b) per telefon på nummer:  +358 204 621 245 (må – fre, kl 9 -15 finsk tid)  
c) skriftligen till:   Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors. 

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov i stämmolokalen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon skulle ha rätt att på årsstämmans avstämningsdag måndagen den 4 mars 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast måndagen den 11 mars 2019 kl. 10.00 (finsk tid) har tillfälligt antecknats i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

Ytterligare information finns tillgänglig på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren. Modeller för fullmakt finns på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen agm@storaenso.com, varvid fullmakten ska uppvisas i original på årsstämman.

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva sin rösträtt måste:

(i)            vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 4 mars 2019.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt kunna införa aktierna i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast måndagen den 4 mars 2019 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det nämnda datumet.

(ii)           begära tillfällig registrering i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy. Sådan begäran ska ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 6 mars 2019 kl. 10.00 (svensk tid).

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB utgör samtidigt anmälan till årsstämman.

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman ska meddela Citibank N.A. om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som Citibank N.A. separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet A-aktier i Stora Enso Oyj till 176 312 672, vilket motsvarar 176 312 672 röster, och det totala antalet R-aktier till 612 307 315, vilket motsvarar minst 61 230 731 röster. Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och varje ägare av R-aktier har en röst per varje tio (10) aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst.

En bild på Mikko Helander finns på http://news.cision.com/fi/stora-enso-oyj/i/mikko-helander,c2547488

Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.

För ytterligare information, v g kontakta:

Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

ör ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera