Stora Enso planerar omstruktureringar för att främja långsiktig konkurrenskraftighet och lönsamhet

Report this content

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2023-06-15 kl. 10.00 EEST

Stora Enso planerar att genomföra omstruktureringar för att stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft, öka lönsamheten och fokusera kapitalallokeringen på strategiska tillväxtmarknader. Stora Enso tar även ytterligare steg mot en decentraliserad affärsmodell och ett ökat fokus på kunder, affärsutveckling och kostnadsbesparingar. De planerade omstruktureringarna, i kombination med tidigare inledda förhandlingar inom divisionen Packaging Materials, skulle minska personalstyrkan med cirka 1 150 medarbetare.
 

          Stora Enso planerar en permanent nedstängning av enheten för massproduktion i finska Sunila, anläggningen för tillverkning av wellpappråvara i nederländska De Hoop, en produktionslinje för wellpappråvara i polska Ostrołęka, samt sågverket i estländska Näpi. De planerade nedstängningarna skulle leda till uppsägningar av cirka 600 tjänster.

          Stora Enso kommer att inleda förhandlingar gällande en planerad reduktion av tjänstemän inom koncernfunktionerna. Cirka 1 300 medarbetare omfattas av dessa förhandlingar, med en planerad uppsägning av cirka 300 tjänster.

          Stora Enso har nyligen slutfört en övervägande del av förhandlingar inom divisionen Packaging Materials, avseende uppsägningar av cirka 250 tjänster inom organisationens lednings- och supportfunktioner.
 

De planerade omstruktureringarna skulle minska Stora Ensos årliga omsättning med cirka 380 miljoner euro, baserat på 2022 års siffror. Det operativa rörelseresultatet förväntas öka med cirka 110 miljoner euro per år. Stora Enso har redovisat cirka 130 miljoner euro i icke kassaflödespåverkande jämförelsestörande poster i samband med de planerade nedstängningarna. Koncernen har också redovisat kostnader på cirka 60 miljoner euro i samband med potentiella uppsägningar och omstruktureringsutgifter som en jämförelsestörande post i resultatet för Q2/2023, med kassaflöden som kommer att påverka de kommande kvartalen.

– Den är typen av beslut är aldrig lätta att fatta och skulle inte planeras om det inte var absolut nödvändigt för vår långsiktiga konkurrenskraft. Vi befinner oss i ett kritiskt läge i vår strategiska utveckling, och för att flytta fram våra marknadspositioner krävs ett ökat fokus på kapitalallokering och decentraliserat beslutsfattande. Det innebär tyvärr att icke lönsamma tillgångar skulle behöva stängas, samt en mer slimmad organisation på huvudkontorsnivå. Genom de här åtgärderna skulle vi kunna fortsätta att generera strategisk tillväxt från en affärsplattform som är mer motståndskraftig och bättre rustad att möta den ökande efterfrågan på Stora Ensos förnybara produkter, säger Annica Bresky, Stora Ensos vd och koncernchef.

Inga beslut angående de planerade nedstängningarna eller personalnedskärningarna fattas innan förhandlingarna har slutförts i enlighet med lokal lagstiftning. Stora Enso eftersträvar ett nära samarbete med övriga anläggningar inom Stora Enso, lokalsamhället och andra intressenter för att ge stöd avseende återanställning och utbildning av de medarbetare som eventuellt berörs.

Planerad nedstängning av massaproduktionen i finska Sunila inom divisionen Biomaterials
Stora Enso kommer att inleda förhandlingar med anställda i Sunila om att permanent stänga ned massatillverkningen och utvinningen av lignin. Den finska virkesmarknaden har påverkats strukturellt av den ökade konkurrensen om massaved och den upphörda virkesimporten från Ryssland. Den nya situationen har lett till betydligt högre virkeskostnader, vilket innebär att Sunila-anläggningen inte längre är konkurrenskraftig.

Anläggningen har en årlig kapacitet på 375 000 ton långfibrig massa och sysselsätter cirka 270 medarbetare. Den planerade nedstängningen, som planeras äga rum under andra halvåret 2023 och beröra cirka 250 medarbetare, skulle minska Stora Ensos årliga kapacitet för marknadsmassa med 13 %.

Koncernens strategi för utveckling av innovationer inom biomaterial förblir oförändrad. Pilotanläggningen för batterimaterial baserat på hårt kol fortsätter vid Sunila-anläggningen. En förstudie om utvinning av lignin har inletts vid Stora Ensos anläggning för massaproduktion i Skutskär. Koncernen fortsätter även att undersöka andra alternativ, inklusive partnersamarbeten, för långsiktig anskaffning av lignin, samt utvärderar konkurrenskraftiga platser för en kommersiell uppskalning av hårt kol, Lignode.

Planerad omstrukturering inom divisionen Packaging Materials
På grund av överkapaciteten på den europeiska marknaden för wellpappråvara planerar Stora Enso att permanent stänga de båda produktionslinjerna vid anläggningen i nederländska De Hoop och en av fyra produktionslinjer vid anläggningen i polska Ostrołęka. De planerade nedstängningarna skulle förbättra marknadsbalansen för wellpappråvara, vilket skulle gynna Stora Ensos volymer från större och mer kostnadseffektiva produktionsanläggningar.

De Hoop-anläggningen har cirka 185 anställda och en årlig kapacitet på 380 000 ton wellpappråvara och andra kartongprodukter. Produktionslinjen i Ostrołęka har en årlig kapacitet på 120 000 ton återvunnen wellpappråvara, och förhandlingarna berör cirka 50 medarbetare. Dessa produktionslinjer är inte långsiktigt konkurrenskraftiga givet det nya marknadsläget. Stora Enso skulle fortsätta att förse sina kunder med wellpappråvara från andra produktionsanläggningar. Förutsatt att parterna kommer överens skulle de planerade nedstängningarna kunna genomföras under fjärde kvartalet 2023.

Divisionen Packaging Materials har även gjort en analys av sina lednings- och supportfunktioner för att åstadkomma sänkta kostnader och ökad effektivitet. En stor del av förhandlingarna är på väg att slutföras, resulterande i uppsägningar av cirka 250 tjänster under perioden 2023–2024.

Planerad nedstängning av sågverket i estländska Näpi inom divisionen Wood Products
Stora Enso planerar att stänga sitt sågverk i estländska Näpi till följd av långsiktigt minskad tillgång till råmaterial, ökade virkeskostnader och låg lönsamhet. Stora Enso avser att förbättra konkurrenskraften för hela verksamheten för träprodukter genom att fokusera på sågverk med strategiska tillväxtmöjligheter.

Anläggningen i Näpi har en årlig kapacitet på 50 000 m3 sågat virke, 180 000 m3 processade träprodukter och 25 000 ton pellets. Den planerade nedstängningen skulle genomföras under fjärde kvartalet 2023 och direkt beröra cirka 100 medarbetare i Estland.

Förhandlingar om förändringar inom koncernfunktioner
Stora Enso fortsätter att sträva mot en decentraliserad affärsmodell i syfte att öka kund- och affärsfokus samt resultatansvar inom divisionerna. För att främja den här utvecklingen inleder Stora Enso förhandlingar gällande planer på att skapa en mer slimmad koncernfunktion med ökat affärsfokus och sänkta omkostnader. Förhandlingarna berör cirka 1 300 personer som för närvarande arbetar inom olika koncernfunktioner, med planen att säga upp cirka 300 tjänster inom koncernens europeiska kontor.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP, Investor Relations
Tel. +46 70 210 7691

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP, Investor Relations
Tel. +46 70 210 7691

Prenumerera