Stora Ensos delårsrapport januari–september 2019

Report this content

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2019-10-29 kl. 8.30 EET

Fortsatt fokus på kassaflöde och kostnader
Målet för lönsamhetsprogrammet höjt till 275 MEUR

Q3/2019 (jämfört med Q3/2018)

  • Omsättningen minskade med 7,1 % till 2 402 (2 585) MEUR. 
  • Det operativa rörelseresultatet minskade till 231 (358) MEUR.
  • Det operativa rörelseresultatet enligt IFRS var 170 (363) MEUR.
  • Resultat per aktie minskade till 0,09 (0,27) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster var 0,13 (0,31) EUR.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 488 (457) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 347 (319) MEUR.
  • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA var 2,2 (1,1), något över målet 2,0.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 8,7 % (16,7 %).

Q1–Q3/2019 (jämfört med Q1–Q3/2018)

  • Omsättningen var 7 644 (7 828) MEUR, på grund av lägre priser och volymer.
  • Det operativa rörelseresultatet var 841 (1 054) MEUR, på grund av lägre priser och volymer och ökade rörliga kostnader.


Utsikter för 2019

Ett försämrat affärsklimat orsakat av geopolitisk osäkerhet i samband med handelskrig och risken för en hård Brexit väntas påverka Stora Enso negativt. Ökningen av efterfrågann väntas sakta in för Stora Ensos verksamhet i stort samtidigt som efterfrågan på papper i Europa kommer att fortsätta minska. Tack vare lönsamhetsprogrammet väntas kostnaderna ligga på i stort sett samma nivå för 2019 som för 2018. Stora Enso kommer att fortsätta implementera åtgärder inom lönsamhetsprogrammet för att lindra de ekonomiska effekterna av den aktuella situationen.

Prognos för Q4/2019
För fjärde kvartalet 2019 väntas det operativa rörelseresultatet bli inom spannet 100–180 MEUR. Under fjärde kvartalet kommer årliga planerade underhållsstopp att göras vid bruken i Fors, Ingerois, Skoghall, Varkaus, Montes del Plata och Skutskär. Den totala effekten av underhållsstoppen uppskattas ligga på samma nivå som för fjärde kvartalet 2018 och tredje kvartalet 2019.

Nyckeltal

MEUR  Q3/19 Q3/18 Förändring % Q3/19–Q3/18 Q2/19 Förändring % Q3/19–Q2/19 Q1–Q3/19 Q1–Q3/18 Förändring % Q1-Q3/19–
Q1-Q3/18
2018
Omsättning 2 402  2 585 -7,1 % 2 608 -7,9 % 7 644 7 828 -2,4 % 10 486
Operativt EBITDA 376 502 -25,1 % 435 -13,6 % 1 283 1 472 -12,9 % 1 878
Operativt rörelseresultat 231  358  -35,5 %  287  -19,5 %  841  1 054  -20,2 %  1 325 
Operativ rörelsemarginal 9,6 %  13,8 %  11,0 %  11,0 %  13,5 %  12,6 % 
Rörelseresultat (IFRS) 170  363  -53,1 %  142  20,1 %  624  1 034  -39,6 %  1 390 
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster 152  305  -50,2 %  214  -29,0 %  651  923  -29,4 %  1 190 
Resultat före skatt (IFRS) 115  305  -62,1 %  93  23,9 %  490  895  -45,2 %  1 210 
Periodens nettoresultat (IFRS) 59  204  -71,2 %  52  12,9 %  336  690  -51,2 %  988 
Räntebärande nettoskuld 3 745  2 172  72,4 %  3 973  -5,7 %  3 745  2 172  72,4 %  2 092 
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 8,7 %  16,7 %  11,3 %  11,5 %  16,6 %  15,5 % 
Resultat per aktie (EPS),
exklusive jämförelsestörande poster,
EUR
0,13  0,31  -56,9 %  0,22  -40,3 %  0,65  0,97  -32,8 %  1,29 
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,09  0,27  -67,5 %  0,08  17,3 %  0,46  0,90  -49,2 %  1,28 
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste
12 månaderna
2,2  1,1  2,2  2,2  1,1  1,1 
Medelantal anställda 26 414  26 545  -0,5 %  26 553  -0,5 %  26 347  26 059  1,1 %  26 067 

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2019

– Med vårt lönsamhetsprogram, som fortskrider snabbare än planerat, förbereder vi oss för att stå redo när marknaden vänder uppåt igen. Eftersom vi var tidigt ute med programmet bygger vi nu upp förutsättningarna för en bättre och lönsammare framtid när konjunkturen vänder. Det är viktigt att dra fördel av dagens situation och bygga ett mer framtidssäkert företag genom att ligga ett steg före och agera proaktivt. För att flytta fram positionerna ytterligare har vi höjt målet från 200 MEUR till 275 MEUR och förlängt programmet till slutet av 2021.

Omsättningen under kvartalet minskade på grund av lägre priser och volymer. Av samma orsaker har vi också sett en stark minskning i det operativa rörelseresultatet. Under kvartalet har kostnaderna minskats med ungefär 40 MEUR. Anta att vi hade haft denna situation med förra årets kostnadsnivå. Det här lägger grunden för att en effektivare organisation ska stå redo när konjunkturen vänder. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt tack vare en proaktiv rörelsekapitalstyrning.

Med tanke på vårt fokus på råmaterial är jag glad att vi från och med 2020 kommer att ha den nya divisionen Forest. I den kommer de svenska skogstillgångarna och vårt 41-procentiga ägande i Tornator med majoriteten av skogstillgångarna i Finland att ingå. Därutöver ingår vår virkesförsörjningsverksamhet i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. Som en stor aktör inom bioekonomin är virkesförsörjningen av största vikt för vår verksamhet.

För divisionerna ser vi fortsatta prishöjningar inom Consumer Board; inom Packaging Solutions ser vi hur wellpappmarknaden drar nytta av lägre priser på wellpappråvara; inom Biomaterials noterar vi positiva tecken på den kinesiska marknaden och inom Wood Products fortsätter arbetet för att upprätthålla lönsamhetsnivån.

När det gäller vår transformationsresa är konverteringen av Enocells massabruk från produktion av barrvedsmassa till dissolvingmassa slutförd och den gradvisa inkörningen har inletts. Vår dissolvingmassa kan användas på nya spännande sätt för att utforma framtidens miljövänliga tyger. Som en del av vårt fokus på tillväxtområden har vi också avyttrat vårt 60-procentiga innehav i pappersbruket Dawang i Kina.

I vår ständiga strävan mot hållbarhet på alla områden är vi stolta över att vår hållbarhetsrapport 2018 - för andra året i rad - finns med bland världens tio bästa hållbarhetsrapporter. Detta enligt den senaste utgåvan av Reporting matters från World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Vi har också fått högsta betyg för vår hållbarhetskommunikation i en studie där 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista har bedömts.

Sammanfattningsvis: Marknadsklimatet skapar ett behov att vara bättre förberedd och vi använder den här tiden till att göra oss redo inför nästa uppgång. Jag är glad att vi började vidta åtgärder på ett tidigt stadium.

Det är snart dags för mig att lämna över till min efterträdare Annica Bresky, som kommer att inta sin nya position som VD och koncernchef den 1 december 2019. Jag har verkligen haft en fantastisk tid på Stora Enso. Jag är framförallt nöjd med de framsteg vi tillsammans har gjort för att utvecklas till ett bolag inom förnybara material, som är hållbart i alla dimensioner. Jag önskar Annica all lycka i denna spännande roll.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras förtroende.

K
onferenser idag 

1) Webbsänd presskonferens i Helsingfors klockan 11.00 EET (10.00 CET)
En webbsänd presskonferens för media hålls klockan 11.00 EET (10.00 CET) vid Stora Ensos huvudkontor på Kanalkajen 1 i Helsingfors. Presskonferensen hålls på engelska och Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och kommunikationsdirektör Ulrika Lilja kommer att vara värdar för konferensen. Webbsändningen kan följas på storaenso.videosync.fi/2019-q3-results 

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan 15.00 EET (14.00 CET) 
En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls klockan 15.00 EET (14.00 CET). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/upjs2avo.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och investerare:

Direktsändning klockan 15.00 EET 
Storbritannien +44 (0)2071 928 000 
Finland +358 (0)9 4245 0806 
Sverige +46 (0)8 5069 2180 
USA +1 631 510 7495 
Inloggningskod 4094617
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785 
Inloggningskod 4094617 

Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari–september 2019. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


För ytterligare information, v g kontakta:
Ulrika Lilja
EVP, Communications
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulrika Lilja
EVP, Communications
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar