Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-04-27 kl. 19.30 EEST

Vid ordinarie årsstämma i Stora Enso den 27 april 2017 antogs bokslutet för 2016 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,37 EUR per aktie utbetalas för år 2016.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 2 maj 2017 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavara av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen betalas uppskattningsvis den 9 maj 2017.

Styrelseledamöter

Stämman fastställde förslaget att från de nuvarande styrelseledamöterna Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Christiane Kuehne och Göran Sandberg väljs som nya styrelseledamöter for samma mandatperiod.

Arvoden

Stämman fastställde förslaget till årliga styrelsearvoden enligt följande:

Ordförande  170 000 EUR 
Vice ordförande  100 000 EUR 
Ledamöter      70 000   EUR 

Stämman fastställde även förslaget att styrelseledamöterna använder 40 % av ovan fastställda arvoden för att förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden och att förvärvet ska ske inom två veckor från årsstämman.

Stämman fastställde förslaget till årliga arvoden till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:

Finans- och revisionskommitté

Ordförande  20 000 EUR 
Ledamöter  14 000 EUR 

Ersättningskommitté

Ordförande  10 000 EUR 
Ledamöter  6 000   EUR 

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 000 EUR
Ledamöter 6 000 EUR

Revisor

Stämman fastställde förslaget att den nuvarande revisorn revisorssammanslutningen Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie årsstämma. Stämman fastställde även förslaget att revisorns arvode betalas enligt faktura som är godkänd av finans- och revisionskommittén.

Ändring av bolagsordningen

Stämman fastställde förslaget om att ändra bolagets bolagsordning så att bolagsstämman ska fatta beslut om val av ordförande och vice ordförande för styrelsen, dock så att ifall posten blir ledig under loppet av mandatperioden, äger styrelsen rätt att välja en ordförande eller en vice ordförande bland sina medlemmar för perioden fram till följande årsstämma. Vidare fastställdes förslaget om att kallelse till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats i tillägg till vilket information om plats och tid för stämman samt adress till bolagets webbplats ska publiceras i minst två finländska och två svenska dagstidningar och bolagsordningens terminologi så att hänvisning till ”revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren” till hänvisning till ”revisionssamfund”.

Ändring av arbetsordningen för aktieägares nomineringsråd

Stämman fastställde förslaget att ändra arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd så att aktieägarnas nomineringsråd ska ha som uppgift att bereda och lägga fram för stämman förslag gällande val av ordförande och vice ordförande för styrelsen i samband med förslaget gällande val av styrelseledamöter.

Styrelsebeslut

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämman valdes Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.

Richard Nilsson (ordförande), Jorma Eloranta, Mikael Mäkinen och Christiane Kuehne valdes till ledamöter i finans- och revisionskommittén.

Jorma Eloranta (ordförande), Elisabeth Fleuriot och Hans Stråberg valdes till ledamöter i ersättningskommittén.

Anne Brunila (ordförande), Hock Goh och Göran Sandberg valdes till ledamöter i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.

Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd

Styrelsens vice ordförande Hans Stråberg inträder som ny medlem i aktieägarnas nomineringsråd samtidigt som styrelsens tidigare ordförande Gunnar Brock avslutar sin post som medlem i nomineringsrådet.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera