Bokslutskommuniké januari - december 2017 Storytel AB (publ)

Klicka här för att se intervju med VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren

Summering av kv4 2017

Höjdpunkter under det gångna kvartalet (jmf. kv4 2016)

  • Ökat abonnentstocken från 503 900 till 533 400 abonnenter (360 200)

  • Ökat Streaming-intäkterna från 197,9 Mkr till 209,2 Mkr (147,4 Mkr)

  • Ökat andelen internationella Streaming-intäkter från 42,5% till 43,6% (37,9%)

  • Lanserat Storytels tjänst på två nya marknader, Spanien och Indien samt lanserat Island efter kvartalets slut.

  • Avslutat ett starkt år inom affärsområdet Print Publishing där Norstedts Förlagsgrupp levererat tredje raka året av lönsamhet om ca 32 Mkr (28 Mkr).

Nyckeltal för affärsområdet Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK   kv4 2016    kv1 2017    kv2 2017    kv3 2017    kv4 2017    kv1 2018
 
Totalt Streaming Prognos 1
Intäkter 147 399 155 660 167 008 197 881 209 225 220 000
Täckningsbidrag 2 32 684 32 133 27 847 27 784 30 277
Täckningsgrad 22,2% 20,6% 16,7% 14,0% 14,5%
Betalande abonnenter 360,2 381,2 423,2 503,9 533,4 572,0
Ändring abonnenter 18,7 21,0 42,0 80,7 29,5 38,6
Sverige Streaming
             
Intäkter 91 557 96 177 101 365 113 709 118 038 122 000
Täckningsbidrag 27 073 32 678 31 257 32 872 38 501
Täckningsgrad 29,6% 34,0% 30,8% 28,9% 32,6%
Betalande abonnenter 230,8 241,4 255,8 282,3 292,7 303,0
Ändring abonnenter 10,9 10,6 14,4 26,5 10,4 10,3
 
Utlandet Streaming 3
Intäkter 55 842 59 483 65 643 84 172 91 187 98 000
Täckningsbidrag 5 611 -545 -3 410 -5 088 −8 224
Täckningsgrad 10,0% -0,9% -5,2% -6,0% −9,0%
Betalande abonnenter 129,4 139,8 167,4 221,6 240,7 269,0
Ändring abonnenter 7,8 10,4 27,6 54,2 19,1 28,3
 
Print Publishing 4
Intäkter 189 258 104 137 111 969 132 619 173 832
Täckningsbidrag 5 74 367 37 543 37 840 47 905 66 854
Täckningsgrad 39,3% 36,1% 33,8% 36,1% 38,5%

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

3 I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

4 Print Publishing är hänförligt  till fysisk utgivning. People’s Press ingår i koncernen från kv2 2017. I tabellen ingår People’s Press samtliga kvartal, i syfte att nå en jämförbarhet. I koncernredovisningen ingår samtliga förvärv från förvärvstidpunkten. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen.

5 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader

VD har ordet 

Vi hade ett riktigt fint kv4 som avslutade ett mycket starkt 2017. Under året växte våra globala streamingintäkter 48% till 730 Mkr. Vår globala abonnentstock växte med 48% till totalt 533 400 abonnenter i genomsnitt i kv4, jämfört med samma period 2016. Sammantaget konsumerade våra lyssnare 136 miljoner timmar ljudböcker globalt under 2017, varav 37 miljoner timmar var våra egna produktioner, upp från 28 miljoner timmar 2016. 

På den svenska marknaden har ett antal streamingtjänster för böcker lanserats de senaste åren. Storytel växer trots det stadigt med drygt 60 000 abonnenter i Sverige årligen och vår prognos är samma absoluta tillväxt i Sverige även under 2018. Det motsvarar cirka 20% tillväxttakt på en relativt mogen marknad, vilket visar potentialen i ljudboken. Den svenska bokmarknaden (inklusive fysiska böcker) har de senaste åren fått ett uppsving tack vare Storytel och andra streamingtjänster och växte under 2017 med 4,2%. Streamingsegmentet i Sverige inom böcker växte under 2017 med 50% till 509 Mkr, varav Storytel omsatte 429 Mkr (vilket motsvarar 84% marknadsandel). Den totala omsättningen för digitala abonnemangstjänster ökade under 2017 med ca 170 Mkr, varav Storytel stod för 106 Mkr av ökningen.  

God lönsamhet under tillväxt i Sverige och Danmark

I vår totala svenska och danska verksamhet (inkl. Print Publishing) växte försäljningen 2017 med 11% till cirka 1070 Mkr och med en rörelsemarginal före avskrivningar på cirka 9%. Målet för Sverige och Danmark är fortsatt tvåsiffrig tillväxt och att höja rörelsemarginalen mot 15%. Under nuvarande regelverk (K3) kostnadsförs samtliga kostnader kopplat till produktion av ljudböcker direkt.

Vi har en uttalad strategi att bli marknadsledare på de marknader där vi lanserar Storytel. Idag är vi marknadsledande i Sverige, Danmark, Norge och Holland. I Finland och Polen är vi tvåa men siktar på att bli marknadsledande inom ett par år. Spanien, Ryssland, Indien och Island är nylanserade marknader som tillsammans kommer bidra med en väsentlig del av 2018 års abonnenttillväxt. Under 2018 planerar vi att lansera sex nya marknader, alla med siktet på att vi blir first mover i ett snabbt växande segment.

Vi har med pricksäkerheten i våra prognoser i rapporterna visat att vi har en god förståelse för marknaden i varje enskilt land samt för hur vår abonnentstock växer och hur vi skapar lojala kunder. Den kunskapen hjälper oss att avgöra hur stora marknadsföringsinvesteringar vi bör göra i de olika mognadsstadierna för våra respektive marknader, vilket hjälper oss nå målet att bli marknadsledare. Vi har tidigare gjort mer försiktiga lanseringar i nya länder, men har för 2018 valt en mer aggressiv strategi för kundrekryteringen på våra nya marknader. Detta då vi nu har tillräckligt med data och förståelse för hur vi ska skala vår verksamhet med låg eller begränsad risk.

Inom Streaming är målsättningen att vid utgången av 2018 ha 800 000 abonnenter på 15 marknader, upp från 550 000 abonnenter på nio marknader vid utgången av 2017, en ökning med 250 000 abonnenter motsvarande 45% abonnenttillväxt. 2017 var våra globala streamingintäkter 730 Mkr och målet för 2018 är 40% intäktstillväxt inom streaming.

Norstedts Förlagsgrupp hade 2017 ännu ett fantastiskt år där man fortsatte skörda framgångar med Elena Ferrantes Neapel-kvartett, samt lanserade den femte boken om Lisbeth Salander, skriven av David Lagercrantz. Precis före jul vann Norstedts-författaren Johannes Anyuru Augustpriset för sin bok De kommer att drunkna i sina mödrars tårar vilket skapade en fin julförsäljning. Barn & Ungdoms-förlaget Rabén & Sjögren genererade ett mycket fint resultat vilket bidrog till rörelsevinsten på cirka 32 Mkr för förlagsgruppen. Den digitala försäljningen bidrog även starkt till resultatlyftet där ljudboken dominerar och står nu för 12% av förlagets intäkter. För 2018 är målsättningen inom Print Publishing (Norstedts Förlagsgrupp och People's Press) stabila intäkter på cirka 500 Mkr med en rörelsemarginal på 6-8%.

Under kvartalet jobbade vi fram en affärsplan för Streaming som har resulterat i ett 20-tal prioriteringar som nu implementeras i de olika verksamhetsdelarna. Större fokus i organisationen med en tydlig ansvarsfördelning mellan de lokala teamen och de nyligen skapade globala enheterna kommer effektivisera arbetet. Vårt mål är tydligt, att bli världens ledande varumärke för storytelling. Vägen dit är att genom innovativa arbetssätt skapa värde för såväl kunderna som för Storytel och dess aktieägare.

Jag har med det här VD-ordet försökt synliggöra den lönsamma affär vi har byggt upp på vår hemmamarknad Sverige med en stabil förlagsverksamhet och en streamingtjänst som tack vare vårt starka varumärke och attraktiva kunderbjudande fortsätter växa trots hård konkurrens. Det visar på att vi gör saker rätt. De positiva kassaflöden vi genererar i Sverige återinvesterar vi i innehåll och marknadsföring, vilket gynnar förlagen, författarna, kunderna och våra aktieägare.

Välkommen att fortsätta följa oss som investerare (ticker: STORY) och kund. Storytels berättelse har många kapitel kvar.

Finansiell information

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Det legala moderbolaget är Storytel AB (publ). Storytel A.S (Norge) ägs till 50% av Cappelen Damm och redovisas i koncernredovisningen enligt klyvningsmetoden. Helägda dotterbolag ingår i koncernredovisningen fr.o.m registreringsdatum eller förvärvsdatum.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Intäkter och resultat för perioden (jmf kv4 2016)

Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv4 2017 till 365 055 (287 298) Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för cirka 56,4% (62,1%) och utlandet för cirka 43,6% (37,9%). Storytel A.S i Norge ägs till 50% av Cappelen Damm och redovisas i koncernen i enlighet med klyvningsmetoden. I tabellen på s.2 inkluderas samtliga abonnenter och intäkter i Norge, vilka redovisas under utlandet Streaming, varför redovisade intäkter i tabellen på s.2 är högre än i koncernredovisningen, för att ge en rättvisande bild av intäkter per abonnent.

Handelsvaror uppgick i koncernen för kv4 2017 till 212 366 (155 974) Tkr. I handelsvaror ingår kostnader för produktion av ljudböcker, kostnad såld vara för fysiska böcker, lager- och distributionskostnader samt royaltykostnader till andra förlag och till upphovsrättsinnehavare. Bruttomarginalen uppgår till ca 41,8% i kv4 2017 jmf med ca 40,9% under helåret 2017.  

Övriga externa kostnader uppgick i koncernen för kv4 2017 till 103 414 (66 435) Tkr. Den största kostnadsposten under övriga externa kostnader utgörs av marknadsföringskostnader. Under kv4 2017 hade Storytel lanserat sin tjänst på nio marknader jämfört med sex marknader under kv4 2016, vilket således också driver större marknadsföringsinvesteringar. Andra större poster utgörs av lokalkostnader, IT-kostnader samt konsultkostnader.

Personalkostnader uppgick i koncernen för kv4 2017 till 62 889 (52 889) Tkr. Personalkostnaderna inom affärsområdet Publishing ligger på en stabil nivå medan Streaming ökar i relation med intäkterna för att tillgodose Bolagets expansionstakt.

Resultat före avskrivningar uppgick i koncernen för kv4 2017 till 1 486 (19 656) Tkr. Det vikande resultatet mot kv4 2016 är främst hänförligt till en högre investeringstakt i marknadsföring där Storytel under kv4 2017 fanns i nio länder och där marknadsföringskostnader relativt omsättning normalt sett är betydligt högre de första åren på en ny marknad. Jämfört med övriga kvartal under 2017 så gör gruppen ett bättre resultat, mycket till följd av att Print Publishing bidrar starkt till resultatet. Detta är främst hänförligt till Norstedts Förlagsgrupp som bidrar med ett rörelseresultat om ca 32 Mkr under 2017.

Avskrivningar består främst av avskrivningar på goodwill och andra övervärden som identifierats i samband med de förvärv som genomförts. De största tillgångsposterna är hänförliga till förvärven av Norstedts, Mofibo och People’s Press. Övriga avskrivningar avser främst avskrivning på inköpta och utvecklade system.

Finansnetto består både av ränteintäkter och räntekostnader samt realiserade och orealiserade kursdifferenser. Räntekostnader på banklån uppgår till cirka 2 Mkr för kv4 2017.

Resultat per aktie, efter skatt, uppgick i kv4 2017 till -0,21 kr beräknat som periodens resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal aktier under perioden. För helåret 2017 uppgick resultat per aktie, efter skatt till -1,46 kr.

Koncernen - Finansiell ställning och kassaflöde per 31 dec 2017 (jmf 31 dec 2016)

Koncernen hade vid periodens slut 250 974 (129 561) Tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten uppgick till 36,2% (23,8%). Eget kapital uppgick till 343 573 (172 472) Tkr. I september 2017 genomförde en riktad nyemission och därmed tillfördes drygt 200 Mkr före emissionskostnader.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 127 962 (155 161) Tkr. Lånen har börjat amorteras under 2017 och den del som kommer amorteras under kommande 12 månader ligger som kortfristig skuld och uppgår till cirka 46 Mkr. Under 2017 har 20 Mkr i förvärvslån upptagits för att delvis finansiera förvärvet av People’s Press.

Antal aktier och Aktiekapital (per 31 december 2017)
Antalet registrerade utestående aktier vid periodens slut var 51 517 307. Dessa var fördelade på 635 st A-aktier och 51 516 672 st B-aktier. Aktiekapitalet uppgick till

25 758 653,5 kr per 31 december 2017.

Händelser efter periodens slut

Den 20 februari lanserades tjänsten på Island, Storytels tionde marknad.

Kommande rapportdatum

Delårsrapport januari - mars 2018 kommer att avges den 15 maj 2018

Årsstämma

Årsstämma äger rum 15 maj 2018. Stämman kommer att avhållas i Stockholm. Årsredovisning och koncernårsredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolaget från den  15 april 2018.

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2017.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36

Sofie Zettergren, CFO, 070-509 98 08

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.

För fullständig rapport i pdf, se AktieTorget eller www.storytel.co

 

 

Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar