Massolit Media förbereder förvärv av Storytel genom apportemission

Report this content

Massolit Media AB (publ) (”Massolit Media”) förbereder förvärv av Storytel AG (”Storytel”) (”Förvärvet”). Köpeskillingen uppgår till 576 MSEK och Förvärvet föreslås genomföras genom en apportemission i Massolit Media riktad till Storytels aktieägare. Massolit Media kommer genom separat pressmeddelande offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma den 24 juli 2015. Förvärvet av Storytel är villkorat av att två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner Förvärvet och röstar för apportemissionen. Förvärvet är vidare villkorat av att minst 70 % av aktieägarna i Storytel accepterar att sälja sina aktier till Massolit Media (”Erbjudandet”). Per dagen för detta pressmeddelande hade 50,1 % av aktieägarna i Storytel accepterat Erbjudandet och Storytels accepterande aktieägare har genom förvärvsavtalet förbundit sig att verka för att även övriga aktieägare i Storytel accepterar Erbjudandet.

Massolit Media och 50,1 % av aktieägarna i Storytel ingick den 22 juni 2015 avtal om förvärv där Massolit Media genom en apportemission förvärvar Storytel. Förvärvet kommer att läggas fram för aktieägarna i Massolit Media på bolagsstämma den 24 juli 2015. Förvärvet av Storytel är villkorat av att två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner förvärvet och röstar för apportemissionen. Huvudaktieägarna i Massolit Media (totalt motsvarande 49,8 %) har förbundit sig godkänna Förvärvet och rösta för apportemissionen. Förvärvet är vidare villkorat av att minst 70 % av aktieägarna i Storytel accepterar Erbjudandet. Under förutsättning att transaktionen genomförs kommer Massolit Media att byta namn till Storytel.

Aktietorget kommer att genomföra en ny noteringsprocess i syfte att genomlysa Storytel och aktien kommer att placeras på observationslistan till dess att noteringsprocessen är avklarad.

Efter Förvärvet kommer aktieägarna i Massolit Media ha en ägarandel om 4 % i den sammanslagna koncernen vilket gör att Massolit Medias värdering före Förvärvet uppgår till 24 MSEK (1,37kr/aktie). I samband med Förvärvet föreslås en omvänd split i Massolit Medias aktie (10:1) vilket ger en jämförande aktiekurs på 13,7 kr/aktie. Den nya koncernen värderas i samband med samgåendet till 600 MSEK.

"Samgåendet med Storytel ligger i linje med Massolit Medias tillväxtplan där Storytel är ett perfekt giftermål med vårt innehåll och Storytels digitala plattform", säger Stefan Tegenfalk VD och grundare av Massolit Media. ”Storytel är ett fantastiskt bolag med en affärsidé inte helt olik Netflix och Spotify fast för ljudböcker och med en bevisat hög tillväxt under god lönsamhet. Den nationella, men framför allt den internationella expansionen är särskilt intressant med en mycket stor tillväxtpotential.”  

”Massolitförlagens böcker för såväl vuxna som barn & ungdomar har underhållit sina läsare i mer än 100 år. Med hjälp av Storytels digitala plattform kommer vi tillsammans se till att dessa fantastiska berättelser kan läsas och lyssnas även de kommande 100 åren”, säger Jonas Tellander VD och grundare av Storytel.

Storytels omsättning har nära på dubblerats i Sverige varje år de senaste 5 åren under lönsamhet och med positivt kassaflöde. Över tid kommer dock den svenska marknaden att mogna, så för att bibehålla hög tillväxt framöver har Storytel hittills expanderat till Danmark, Norge och Holland, och utvärderar kontinuerligt ytterligare expansion. Tillväxten från de nya marknaderna har varit god och bidrar i allt högre grad till den övergripande tillväxten.

Den sammanslagna koncernen kommer att bedrivas inom två affärsområden, Subscription och Publishing. I affärsområdet Subscription ingår Storytels intäkter från sin abonnemangstjänst på alla geografiska marknader. I affärsområdet Publishing ingår bokförlagen Massolit och B.Wahlströms, ljudboksförlagen StorySide, Earbooks och Barnbolaget i Sverige samt Rubinstein Audio i Holland.

Bokförlagens försäljning genereras från utgivning av tryckta böcker inom facklitteratur, skönlitteratur och barn & ungdom, samt en liten del e-boksförsäljning. Ljudboksförlagens försäljning är primärt försäljning till Storytel, samt en viss del extern digital försäljning och en mindre försäljning av fysiska CD-ljudböcker.

Om Massolit Media

Massolit Media (publ.), noterat på Aktietorget, äger Massolit Förlagsgrupp som är ett allmänutgivande bokförlag med utgivning för såväl vuxna som barn. Förlaget ger ut böcker under flera imprints: Massolit (vuxen skön- och facklitteratur), B.Wahlströms (barn och ungdom) och Ponto Pocket (pocketböcker).

Om Storytel

Storytel är Sveriges största abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker. Tjänsten erbjuds till slutkonsumenter i Sverige, Danmark, Norge och Holland. Storytel heläger sina verksamheter i Sverige, Danmark och Holland. I Norge bedrivs verksamheten genom ett 50/50 ägt norskt bolag tillsammans med norska Cappelen Damm. Storytel heläger de svenska ljudboksförlagen StorySide, Earbooks och Barnbolaget samt ljudboksförlaget Rubinstein Audio i Holland. Storytel har blivit utsedd till DI Gasell 2013 och 2014 med en 3-årstillväxt på cirka 600%. Storytel finns med på Computer Swedens lista över HIT-bolag med en 7e plats 2013 och en 4e plats 2014. I maj 2015 hade Storytel 150 000 betalande abonnenter.

Kontakter

Stefan Tegenfalk, VD Massolit Media: stefan.tegenfalk@massolit.se, Tel. 0733-839601

Jonas Tellander, VD Storytel: jonas.tellander@storytel.com, Tel. 0702-616136

Peter Näslund, Ordf. Massolit Media: peter.naslund@dlanordic.se, Tel. 0704-220111

Översikt för Storytel och Massolit Media sammanslaget

alla siffror anges i MSEK 2013 2014
Omsättning (inkl internförsäljning) 212 298
Omsättning (exkl internförsäljning) 200 270
Subscription 74 151
Publishing 137 147
EBITDA -42 -1

Relaterade länkar: www.massolitmedia.se, www.massolit.se, www.storytel.se

Prenumerera

Dokument & länkar