• news.cision.com/
  • Storytel/
  • Styrelsen för Storytel föreslår att årsstämman ska besluta att införa ett personaloptionsprogram

Styrelsen för Storytel föreslår att årsstämman ska besluta att införa ett personaloptionsprogram

Report this content

Som offentliggjordes tidigare idag i kallelsen till årsstämman föreslår styrelsen för Storytel AB (publ) ("Bolaget" eller "Storytel") att årsstämman den 15 maj 2019 beslutar att införa ett personaloptionsprogram för anställda och nyckelkonsulter i Bolaget och de dotterbolag i koncernen som är verksamma inom affärsområdet Streaming ("Personaloptionsprogram 2019/2022").

Syftet med det föreslagna programmet är att erbjuda de anställda och nyckelkonsulter i koncernen som är verksamma inom affärsområdet Streaming en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie av serie B, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Vidare förväntas det öka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare. De dotterbolag i koncernen som är verksamma inom affärsområdet Print Publishing har idag en annan ersättningsstruktur. Antalet anställda och nyckelkonsulter som kommer att omfattas av erbjudandet beräknas uppgå till högst 400.

Personaloptionsprogram 2019/2022 ska omfatta högst 550 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North under tio handelsdagar efter årsstämman 2019. Ingen anställd eller nyckelkonsult erbjudas fler än 7 500 personaloptioner. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden fr.o.m. den 1 juni 2022 t.o.m. den 15 december 2022.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2019/2022 samt säkra därmed sammanhängande kostnader föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 687 500 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Det är styrelsens avsikt att strukturen för Personaloptionsprogram 2019/2022 ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av programmet, återkomma med motsvarande förslag på bolagsstämmor under kommande år.

För ytterligare detaljer och fullständiga villkor för Personaloptionsprogram 2019/2022 samt emission av teckningsoptioner hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen till beslut som hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.investors.storytel.com.

För mer information, kontakta: 

Sofie Zettergren, CFO: 070 509 98 08 


FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399. 


Om Storytel 

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Italien, Mexico och Bulgarien I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar