Pandemins osynliga offer - Stor ökning av våld i hemmen under 2020

Report this content

Den ideella organisationen Huskurage presenterar idag en rapport som visar på en alarmerande ökning av misshandel i nära relationer under Coronaåret 2020. Totalt anmäldes 16 461 misshandelsfall mot kvinna i en närstående relation under förra året vilket är en ökning med 15,4% jämfört med 2019. Samtidigt larmar kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna i Unizon om en ökad tillströmning av stödsökande och BRIS har tagit emot rekordmånga samtal från utsatta barn och ungdomar.

”Vi ser en väldigt skrämmande utveckling här och den måste brytas, det är ett ansvar som vilar på oss alla. Med den här rapporten vill vi sätta strålkastaren på några av pandemins osynliga offer, de kvinnor och barn som lever i en våldsam hemmiljö och blir extra utsatta när samhället stänger ner.” Säger Nina Rung, kriminolog och medgrundare Huskurage.

Tidigare kriser och sjukdomsutbrott visar att kvinnor och flickor löper en större risk att utsättas för våld i hemmet i tider av oro och instabilitet. Coronapandemin har inte visat sig vara något undantag. En markant ökning av hemarbete och nedstängningen av stora delar av samhället har skapat en ohållbar situation för många familjer vilket resulterat i en skrämmande ökning av misshandelsfall och orosanmälningar. Sex av tio kommuner rapporterar att antalet inkomna orosanmälningar ökade under mätperioderna maj och i september 2020 jämfört med 2019 och i drygt 30 procent av kommunerna var ökningen större än 20 procent.

Påsken – en tid för vila och risk för våld?

Kopplingen mellan alkohol och våld är väldokumenterad och försäljningen av alkohol ökade även den under 2020 då Systembolaget sålde mer än någonsin tidigare. Särskilt långhelger och semestrar då många ökar sin alkoholkonsumtion är riskperioder då anmälningarna ökar och trycket på kvinnojourer och hjälplinjer är extra stort. Då Sverige nu är mitt uppe i en tredje coronavåg och påsken är på väg uttrycker många hjälporganisationer en oro för vad som ska komma.

”I en tid då det är viktigt att hålla avstånd får vi inte glömma att fortsätta bry oss om de vi har i vår närhet. Rättsväsendet och socialtjänst gör vad de kan, skolan och vården anmäler oro för barn när det finns underlag för det, civilsamhället erbjuder stöd och hjälp men vi som finns runtomkring, vi grannar, familj, kollegor och vänner måste också agerar på vår oro. Vi måste alla ta avstånd från våldet genom att agera och ta ett gemensamt ansvar för varandra.” Säger Nina Rung,

Mycket pekar på att vi kommer få leva med följdverkningarna av pandemin under en lång tid framöver. Flera stora företag och organisationer har flaggat för att de kommer fortsätta med hemarbete och risken för ökad arbetslöshet är också stor efter alla nedstängningar. 

I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Nu har vi siffrorna. Nu krävs det krafttag för att stoppa våldet.

Läs hela rapporten på: Huskurage.se

Om Huskurage:

Huskurage är en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Frantzell
Mail: Peter@strandberghaage.se
Tel: 0707-59 25 58

Prenumerera

Media

Media