• news.cision.com/
  • Strax/
  • Delårsrapport nr 4 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli 2001-30 juni 2002

Delårsrapport nr 4 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli 2001-30 juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT NR 4 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2001/2002 AVSEENDE PERIODEN 1 JULI 2001 - 30 JUNI 2002 §Eget kapital per den 30 juni 2002 uppgick till 322,6 MSEK (448,5) motsvarande 13,8 SEK (19,2) per aktie. Soliditeten var 97,8% (97,7). §Resultatet uppgick till -121,7 MSEK (-214,8) eller - 5,2 SEK (-9,2) per aktie. Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen, uppgick till 63,0 MSEK (140,5) motsvarande SEK 2,7 (6,0) per aktie. §Likvida tillgångar kommer att öka med c:a 16 MSEK genom transaktioner gjorda efter rapportperiodens utgång. §Flertalet av de strategiska portföljbolagen uppvisar positiva kassaflöden eller är fullt finansierade med nuvarande affärsplaner. §Trots det svåra marknadsklimatet har flertalet av de strategiska portföljbolagen kunnat uppvisa en substantiell omsättningsökning under det första halvåret 2002. Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TSEK), om annat ej anges. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Som tidigare meddelats har Novestra beslutat sälja eller avveckla de innehav som inte längre anses som strategiska. I samband därmed har bl a innehaven i Skandia Mäklarna, Multilet, Target samt Comintell sålts och 34 Networks är under frivillig likvidation. Novestra har också skrivit ned värdet på innehavet i Continuum med 11,5 MSEK. Under perioden har B2 Bredband genomfört en nyemission, som tillför bolaget 2,4 miljarder SEK. Novestras portföljbolag Continuum deltog i emissionen och har f n en ägarandel i B2 Bredband motsvarande c:a 10%. Novestras direkta och indirekta ägande i B2 Bredband uppgår totalt till c:a 3%. Novestra har under perioden investerat totalt 94,9 MSEK (173,6) i portföljbolag. En investering i ett nytt portföljbolag, Explorica, uppgick till 12,6 MSEK och tilläggsinvesteringar i befintliga portföljbolag har gjorts med totalt 74,8 MSEK, bl a 19,8 MSEK i myPublisher, 27,5 MSEK i Qbranch, 6,1 MSEK i Netsurvey och 10,2 MSEK i Strax. Styrelsen i Novestra har tecknat ett nytt managementavtal som gäller fr o m 1 juli 2002 . Avtalet innebär att Novestra betalar en avgift, med avdrag för Novestras administrationskostnader, på 2,5% av koncernens balansomslutning. Baserat på balansomslutningen per den 30 juni 2002 skulle de totala administrativa kostnaderna framöver uppgå till c:a 8,2 MSEK på årsbasis jämfört med 18,5 MSEK för den senaste tolvmånadersperioden. Den 1 juni 2002 tillträdde Nils Bengtsson som verkställande direktör. Nils Bengtsson har varit verksam inom Novestra sedan maj 2000. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Novestra har minskat sitt ägande i Dallas genom att bolaget, genom inlösen, återköpt 33% av utestående aktier från Novestra för 3,0 MSEK. Efter transaktionen har Novestra kvar en ägarandel i Dallas uppgående till 7%. Novestra har dessutom avyttrat ett icke strategiskt innehav för 3,7 MSEK. Vidare har Novestra utnyttjat en option och avyttrat 9,8 procentenheter i Strax till förvärvspriset för 969.000 USD. Sammantaget kommer dessa transaktioner att medföra att likvida tillgångar ökar med c:a 16 MSEK. FRAMTIDSUTSIKTER Novestras portfölj består efter genomförda åtgärder huvudsakligen av företag i post venture-fasen. Likvida tillgångar och strategiska innehav utgör tillsammans 98% av bokförda värden. De strategiska innehaven uppgår till nio: B2 Bredband, Continuum, Dallas, DCM, Explorica, myPublisher, Netsurvey, Qbranch och Strax. Flertalet av de strategiska portföljbolagen uppvisar positiva kassaflöden eller är fullt finansierade med nuvarande affärsplaner. Med den nuvarande verksamhetsinriktningen kommer Novestra inte att ha något ytterligare kapitalbehov under de närmaste åren. Nya investeringar kommer i första hand att utvärderas och genomföras genom existerande bolag, men i enstaka fall kommer investeringar i nya portföljbolag att göras i verksamheter i post venture-fasen. Majoriteten av Novestras portföljbolag uppvisar betydande omsättning och positiva kassaflöden eller är erforderligt finansierade och har därigenom en god fortlevnadsförmåga och en möjlighet att avvakta en mer gynnsam marknadssituation, vilket har ansetts vara en stor styrka vid bedömning av värdena av respektive portföljbolag. Styrelsen tar ställning till värderingen av samtliga portföljbolag fortlöpande och gör erforderliga justeringar i samband med varje delårsrapport. Turbulensen på de finansiella marknaderna gör dock att det är ytterst svårt att värdera Novestras innehav, som samtliga är onoterade. Även om portföljbolagen generellt har utvecklats väl affärsmässigt kan det bli aktuellt att framöver genomföra ytterligare nedskrivningar i enskilda portföljbolag. RESULTATÖVERSIKT OCH FINANSIELL STÄLLNING 1 JULI 2001- 30 JUNI 2002 Koncernen Koncernens nettoresultat enligt kapitalandelsmetoden uppgick till -121.658 (-214.773). I resultatet ingår bruttoresultat från förvaltningsverksamheten med -98.218 (-181.344), varav resultatet från aktier och andelar uppgick till -46.095 (- 9.785), nedskrivningar till -38.032 (-152.915) och andelar i intresseföretags resultat till -14.091 (-18.644). I resultatet ingår även bruttoresultat från övrig verksamhet med -8.217 (-16.846). Koncernens likvida medel, inklusive likvida placeringar, uppgick till 63.033 (140.523). I förvaltningskostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär med 2.675 (-), bl a avseende avveckling av hyreslokaler. Moderbolaget Moderbolagets nettoresultat för perioden uppgick till -115.050 (-193.852). I resultatet ingår bruttoresultat från förvaltningsverksamheten med -94.233 (-156.139), administrationskostnader med -18.482 (-21.876) samt finansnetto om -2.335 (2.959). Balansomslutningen per den 30 juni 2002 uppgick till 358.106 (475.750), varav eget kapital utgjorde 350.958 (466.008), vilket motsvarar en soliditet på 98,0% (98,0). Likvida medel, inklusive likvida placeringar, uppgick till 59.536 (140.221). Investeringar Under perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 84 (805) och investeringar i finansiella anläggningstillgångar har uppgått till 139.815 (762.391). Likviditetsförvaltning Koncernens kassa per den 30 juni 2002 uppgick till 18,0 MSEK och tillsammans med olika likvida placeringar (redovisade som finansiella anläggningstillgångar), med en tillgänglighet på mellan tre dagar och tre månader, uppgick de likvida medlen till 63,0 MSEK. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR 20, årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar bolaget fr o m 1 juli 2001 de nya rekommendationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari 2001. Dessa nya rekommendationer har dock ej medfört någon påverkan på moderföretagets eller koncernens redovisning ÖVRIGT Kommande informationstillfällen: Delårsrapport nr 5 (1 juli 2001- 30 september 2002) den 24 oktober 2002 Bokslutskommuniké, inkl delårsrapport nr 6, (1 juli 2001 - 31 december 2002) den 4 februari 2003 Bolagets räkenskapsår löper framöver årligen från den 1 januari till den 31 december och, med anledning därav, kommer innevarande räkenskapsår att omfatta perioden 1 juli 2001 - 31 december 2002 (d v s 18 månader). Stockholm den 20 augusti 2002 Nils Bengtsson Verkställande direktör Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 20 augusti 2002 Stefan Holmström Auktoriserad revisor KPMG För ytterligare information kontakta: Nils Bengtsson Tel: 08-545 017 50 (VD) Cecilia Janson Tel: 08-545 017 50 (Informationsansvarig) Bolagets adress: AB Novestra Norrlandsgatan 16 111 43 STOCKHOLM E-mail: info@novestra.com Hemsida: www.novestra.com Bolagsuppgifter Bolagets organisationsnummer: 556539-7709 Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar