• news.cision.com/
  • Streamify/
  • Streamify genomför riktad nyemission för att accelerera lanseringen av plattform för live video shopping

Streamify genomför riktad nyemission för att accelerera lanseringen av plattform för live video shopping

Report this content

2021-10-28

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 november 2021, genomföra en riktad nyemission om cirka 10,25 MSEK riktad till professionella och strategiska investerare. Med likvid från den riktade nyemissionen ämnar Bolaget accelerera sin lansering och marknadsnärvaro inom live video shopping, knyta nya partnerskap och etablera sig som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Baserat på efterfrågan som Bolaget upplever inom segmentet och i pågående dialoger med potentiella kunder har Streamify som mål om att nå återkommande månatliga intäkter om 1 MSEK vid utgången av 2022. Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om den riktade nyemissionen offentliggörs inom kort.

-    Vi har identifierat ett betydande intresse för live video shopping på marknaden och beslutat att förädla vår affärsmodell mot detta område. Vår affärsmodell kommer framgent, i huvudsak, att bygga på e-handel, och specifikt live video shopping. Med flera signerade pilotprojekt, färdiga integrationer med e-handelssystem, etablerade partnerskap med bolag i ekosystemet och de första betalande kunderna, står vi nu redo att brett lansera vårt marknadserbjudande. I syfte att accelerera vår tillväxt inom live shopping genomför vi nu en riktad nyemission. Med emissionslikviden avser vi att ytterligare stärka upp vår satsning genom rekrytering av personal, vidare teknikutveckling, samt framförallt dedikerade marknadsinsatser för att lansera vår tjänst för live video shopping till ett brett segment av e-handlare i Sverige och globalt, säger Johan Klitkou, vd Streamify.

Motiv och bakgrund
Live video shopping, eller live shopping, är en växande marknad och global trend som under de senaste åren fått stort genomslag världen över. Live video shopping är alltjämt i en tidig fas i Europa och USA men har de senaste fem åren haft en disruptiv effekt på e-handeln i Kina, där fenomenet lanserades. Idag används live shopping av världens ledande varumärken inom en rad branscher, från mode till fastigheter. För varumärken blir live video shopping en värdedrivare i form av ökad konverteringsgrad samt förbättrad varumärkesattraktion och differentiering. Marknaden i USA och Europa är ännu i ett tidigt skede, men enligt en rapport från McKinsey bedöms live shopping, om utvecklingen följer den kinesiska tillväxten på området, stå för så mycket som 10 till 20 procent av all e-handel år 2026[1]. 

Streamify har tidigare kommunicerat att Bolaget identifierat live video shopping som ett affärsområde med betydande potential. Bolagets målsättning är att etablera marknadens mest kundvänliga live shopping-lösning, med automatisk onboarding, till en låg avgift som passar den stora massan e-handlare. Bolaget har utvecklat en skalbar teknologisk plattform som medför låga kostnader för Bolaget. 

[1] McKinsey (2021) It’s showtime! How live commerce is transforming the shopping experience.


Förnyade målsättningar 
Streamify vill sänka tröskeln till live video shopping och ge fler e-handlare, inte enbart större bolag, tillgång till en enkel och lönsam lösning. Kapitalet från den riktade nyemissionen kommer att finansiera Bolaget under 12 månader och accelerera Streamifys marknadsnärvaro, nya partnerskap och etablering som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden inom live video shopping. Baserat på den starka efterfrågan som Bolaget upplever från marknaden och i pågående dialoger med potentiella kunder har Streamify ett mål om att nå 100 betalande kunder vid utgången av 2021. För kommande år är Bolagets målsättning att nå återkommande månatliga intäkter om 1 MSEK vid utgången av 2022, samt för 2023-2024 att fortsatt växa och nå ett fyrsiffrigt antal betalande kunder (Bolagets definition av en betalande kund motsvarar en kund som erlägger 3 000 SEK per månad för Bolagets tjänster. En kund med ett abonnemang värt 30 000 SEK motsvarar således tio abonnenter). Streamify har på kort tid ingått avtal med etablerade varumärken och ser fortsatt mycket goda förutsättningar att ta marknadsandelar från andra aktörer, samt växa med marknaden. 

Riktad nyemission
Styrelsen i Streamify har beslutat om, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 november 2021, att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 1 952 378 nya aktier till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 10,25 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 0,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 11,4 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 5 handelsdagarna till och med den 27 november 2021. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där Bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt. 

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 25,93 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 952 378 från 5 578 070 till 7 530 448. Aktiekapitalet ökar med 302 618,59 kronor från 864 600,85 kronor till 1 167 219,44 kronor. 

Rådgivare     
Bolaget har i samband med den riktade nyemissionen anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut. 

Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 21:20 CET.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.

Prenumerera

Dokument & länkar